Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību Vairāk
LV
EN
rss facebook twitter flickr instagram
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (26)

Izmaiņas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos


 

SIA „BANGA KPU” 10.05.2017 iesniedza Mazsalacas novada pašvaldības domei jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas tika izskatīts un izvērtēts divās Finanšu komitejās. Mazsalacas novada pašvaldības dome ar 28.06.2017 lēmumu Nr. 8.15 apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Mazsalacā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā – ūdensapgādei 1.70 eiro/m3 (bez PVN) un kanalizācijai 1.90 eiro/m3 (bez PVN).

 

Pēdējo septiņu gadu laikā Mazsalacas novadā ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošanā, pārbūvē un paplašināšanā veiktie pasākumi ir ievērojams ieguvums novada iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai, vides aizsardzībai un dabas resursu racionālai izmantošanai. SIA “BANGA KPU” Mazsalacā īstenoja projektu ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (2010. gadā I kārta un 2013. –2015. gadā II kārta) un Skaņkalnē projektu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (2015. gadā). Šajos projektos izveidoto pamatlīdzekļu kopējā vērtība ir 5 654 714 EUR. Būvniecības izmaksu lielākā daļa tika finansēta no Eiropas Savienības fondu un Valsts budžeta līdzekļiem, bet pārējās ar projektu īstenošanu saistītās izmaksas 1 009 242 EUR apmērā apmaksāja SIA „BANGA KPU” no Mazsalacas novada pašvaldības ieguldītajiem līdzekļiem uzņēmuma pamatkapitālā.

 

Izveidotie pamatlīdzekļi dod iespēju saņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus esošajiem lietotājiem un pieslēgt jaunus īpašumus pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Minētajos projektos Mazsalacā uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piecas kanalizācijas sūkņu stacijas, dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija ar divām artēziskajām akām, sagatavotā ūdens rezervuāriem un otrā pacēluma sūkņu staciju, izbūvēti jauni vai rekonstruēti esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli Mazsalacā – Pērnavas, Baznīcas, Pasta, Parka, Robežu, Brīvības, Sporta, Palejas un daļēji Kalna ielās, un Skaņkalnē – „Lībiešos” un Skaņkalnes ielā. Visiem izbūvētajiem maģistrālajiem vadiem ir ierīkoti pieslēgumu atzarojumi līdz katra īpašuma robežai, kas ļauj īpašniekiem pieslēgt savus īpašumus. Par pieslēgšanos centralizētajai sistēmai nav jāmaksā. Īpašniekam, kura īpašums atrodas maģistrālā vada tuvumā, jāiesniedz pieteikums SIA „BANGA KPU” un jāsaņem tehniskie noteikumi pieslēguma ierīkošanai. Būvniecības darbus īpašnieks savā īpašumā veic par saviem līdzekļiem. Diemžēl, ne visi iedzīvotāji ir izmantojuši piedāvāto iespēju un joprojām nav pieslēguši savus īpašumus pie centralizētās sistēmas: Pērnavas ielā vēl nav pieslēgtas 15 mājas, Baznīcas ielā – 7, Pasta ielā – 3, Parka ielā – 4, Palejas un Kalna ielās – 10, Robežu un Sporta ielās – 11 mājas. Tāpat Skaņkalnes ciemā 3 māju īpašnieki vēl nav pieslēguši savas mājas piedāvāto pakalpojumu saņemšanai.

 

SIA „BANGA KPU” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Mazsalacā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu nepārtrauktību un atbilstību prasībām, pastāvīgi jārūpējas par ūdenssaimniecības ēkām, iekārtām un tīkliem – tās jāuzrauga un jāapkalpo, jāveic kārtējie remontdarbi, regulāri jānorēķinās par elektrību un jāuzkrāj līdzekļi nolietojušos iekārtu nomaiņai. Kopējās izmaksas, kādas būtu nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai, gadā sastāda 44187 EUR ūdensapgādei un 71881 EUR kanalizācijai.

 

Pakalpojumu tarifam ir jābūt tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu pakalpojumu rentabilitāti. Esošie SIA „BANGA KPU” sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, kas ir spēkā kopš 2013. gada 1. oktobra – ūdensapgādei 0.88 eiro/m3 (bez PVN) un kanalizācijai 1.22 eiro/m3 (bez PVN), vairs nenosedz pakalpojumu izmaksas un rada uzņēmumam zaudējumus. Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, ir nepieciešams izstrādāt jaunu tarifu. Tarifa aprēķināšana ir darbietilpīgs process, jo ir nepieciešams izvērtēt katru izmaksu posteni – kādas izmaksas faktiski ir bijušas iepriekšējā pārskata gadā, kad radušās izmaiņas un kādas izmaksas varētu būt nākošajā atskaites periodā. Tāpat, ņemot vērā iepriekšējā gadā sniegto pakalpojumu apjomu – patērētā ūdens un novadīto kanalizācijas notekūdeņu daudzumu, tiek prognozēts nākošā gada apjoms, ievērojot pamatotas izmaiņas, piemēram, noslēgtais līgums ar pašvaldību par infiltrāta apmaksu (infiltrāts – lietus un citi virszemes ūdeņi, kas nonāk kanalizācijas sistēmā), kas ievērojami samazina kanalizācijas tarifu. 

 

Tarifu aprēķināšanai izmantota Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātā metodika. Tarifu veido izmaksas, kas tieši vai netieši ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu. Tiešās izmaksas ir ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu nolietojums, lai katra konkrētā pamatlīdzekļa kalpošanas laikā uzkrātu līdzekļus tā kapitālam remontam vai nomaiņai,  ūdenssaimniecības apkalpojošā personāla darba samaksa un sociālās iemaksas, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksas, materiālu iegādes izmaksas, elektroapgādes izmaksas, dabas resursu nodoklis par dabas resursu (ūdens) ieguvi un vides piesārņošanu, izmaksas par dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes atbilstības pārbaudēm akreditētās laboratorijās. Netiešās izmaksas ir tās izmaksas, kas attiecas uz visu uzņēmumu un saskaņā ar grāmatvedības metodiku proporcionāli sadalās uz visiem uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Netiešās izmaksas ir daļa no tādu pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma kā grāmatvedības uzskaites programma, traktors ar piekabi, datorkomplekti, zāles pļāvēji, vieglās automašīnas piekabe, u.c.

 

Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu kopējais nolietojums 2016. gadā bija 96276 EUR ūdensapgādei un 113994 EUR kanalizācijai. Ūdensapgādes tarifā iekļautais pamatlīdzekļu nolietojums ir 17314 EUR un kanalizācijas tarifā iekļautais pamatlīdzekļu nolietojums ir 22265 EUR, jo atbilstoši normatīvo aktu prasībām tarifā ir jāiekļauj ES līdzfinansētajos projektos izbūvēto pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kas atbilst pašvaldības ieguldījumam šo ūdenssaimniecības objektu būvniecībā. Atlikusī nolietojuma daļa, kas atbilst Eiropas Savienības fondu un Valsts budžeta līdzfinansējuma (dāvinājuma) apjomam, tiek kompensēta pakāpeniski dzēšot šo dāvinājumu – nākamo periodu ieņēmumus. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu šī izmaksu pozīcija ir pieaugusi visvairāk – par 16609 EUR gadā ūdensapgādes pamatlīdzekļiem  (esošajā tarifā 705 EUR) un par 20018 EUR gadā kanalizācijas pamatlīdzekļiem (esošajā tarifā 2247 EUR), jo esošajā tarifā nebija iekļauta minētā pamatlīdzekļu nolietojuma daļa.

 

Otrs svarīgais faktors, kas ietekmē tarifu, ir ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums. Jaunā tarifa aprēķinā iekļautais patērētā ūdens daudzums gadā ir 26033 m3 (esošajā tarifā 26681 m3) un novadīto notekūdeņu daudzums gadā ir 37829 m3 (esošajā tarifā 42395 m3). Līdz ar to secinājums – izmaksas ir tādas, kādas tās ir nepieciešamas, un jo vairāk mēs lietosim ūdeni, jo zemāki būs tarifi.

 

Informācija pārdomām:

- viens spainis (10 litri) dzeramā ūdens, kas atbilst visām veselības prasībām, maksās 1,7 centus;

- vienas tualetes bedres (3 m3) novadīšana un attīrīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā maksās tikai 5,70 eiro.

 

Rita Lizuma, SIA “BANGA KPU”ievietots: 2017-07-21
Pasākumi
21.jūlijā 09:00 Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki "Ērenpreisam 127"
21.jūlijā 20:00 Mazsalaca
Koncerts ar IGO, Aiju Vītoliņu un zaļumballe ar "Krauja's band"
22.jūlijā 08:00 Mazsalaca
Gadatirgus
22.jūlijā 10:00 Mazsalaca
Pludmales volejbola turnīrs
22.jūlijā 13:00 Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas kapu svētki
28.jūlijā 10:00 Mazsalaca
"Eglītes Mežs" ceļojošais kauss futbolā 2018
3.augustā 07:00 Mazsalaca
Ekskursija uz Rīgu
4.augustā 10:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada sporta svētki 2018
7.augustā 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
10.augustā 21:00 Sēļi
Mazie Opermūzikas un Mākslas svētki
11.augustā 21:00 Mazsalaca
Vislatvijas simtgades zaļumballe
14.augustā 15:00 Mazsalaca
Radošā darbnīca ģimenēm
15.augustā 06:30 Mazsalaca
Ekskursija senioriem pa Ziemeļvidzemi
18.augustā 11:00 Mazsalaca
Senioru sporta diena 2018
21.augustā 15:00 Mazsalaca
Stāstnieku tikšanās
25.augustā 06:30 Mazsalaca
Ekskursija pa Lejaskurzemi
25.augustā 09:30 Ramata
Ramatas pagasta sporta spēles
31.augustā 14:00 Mazsalaca
Zaļumu kompozīciju veidošana pilsētas centrā
Aktuāli
līdz 5.augustam  Sēļi
Elgas Hedvigas Raitumas gleznu izstāde
līdz 20.augustam  Mazsalaca
Izstāde "Mazsalaca - manas mājas"
līdz 31.augustam  Mazsalaca
Izstāde "Mūsu ievērojamākie novadnieki"
līdz 1.septembrim  Mazsalaca
Fotokonkurss “Mans Mazsalacas novads’’
līdz 30.oktobrim  Mazsalaca
Izstāde "Darbošanās prieks"
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
28.jūlijā 12:00 Ķoņi
Ķoņu kalna svētki 2018
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg vidzeme.lv

(c) 2011-2018 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png