Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību Vairāk
LV
EN
rss facebook twitter flickr instagram
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (20)

Konkurss komercdarbības uzsākšanai


 

KONKURSA KOMERCDARBĪBAS UZSĀKŠANAI MAZSALACAS NOVADĀ NOLIKUMS


I.Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Mazsalacas novada iedzīvotāji var piedalīties konkursā „Konkurss komercdarbības uzsākšanai Mazsalacas novadā.”
 2. Konkursu rīko Mazsalacas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Pērnavas iela, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215.
 3. Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa veidošanai.
 4. Konkursā atbalstītie pretendenti iegūst tiesības noslēgt līgumu (1. pielikums) ar Pašvaldību par naudas līdzekļu saņemšanu no Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem komersantu izveidošanai un komercdarbības uzsākšanai.
 5. Konkursa īstenošanai piešķirts finansējums 2 000,00 euro (divi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.
 6. Konkursu  izsludina 2017. gada septembrī.  Pieteikumus iesniedz līdz 2017.gada  6.oktobrim.

II. Konkursa izsludināšana

 1. Konkursa rīkotājs paziņojumu par tā sākšanu publicē interneta mājas lapā www.mazsalaca.lv .
 2. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

8.1. konkursa rīkotājs;

8.2. konkursa nosaukums;

8.3. konkursa pieteikumu iesniegšanas vieta;

8.4. konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš;

8.5. kontaktinformācija.

 

9. Ar konkursa nolikumu var iepazīties:

9.1. interneta mājas lapā www.mazsalaca.lv ;

9.2. Mazsalacas novada pašvaldībā;

9.3. nosūtot pieprasījumu par papildus informāciju, kā arī neskaidros jautājumus uz e-pasta adresi: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv .

 

III. Pretendentam noteiktās prasības 

10.  Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona – Mazsalacas novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību Mazsalacas novadā, ja tiks pieņemts lēmums par naudas līdzekļu piešķiršanu.

11.  Pretendents iepriekš nav veicis uzņēmējdarbību un nav īpašnieks jau esošam uzņēmumam.

 

IV. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

12.  Viena konkursā atbalstītā pretendenta atbalsts summa nepārsniedz 1 000,00 euro (viens tūkstotis euro, 00 centi).

13.  Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos, kā arī nemateriāliem ieguldījumiem, projekta tāmes izmaksām:

13.1.         specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegāde;

13.2.         ārpakalpojumu izdevumi:

13.2.1.   grāmatvedības;

13.2.2.   juriskonsulta;

13.2.3.   uzņēmuma reģistrācijas izmaksas.

13.3.         interneta mājas lapas izstrāde;

13.4.         licenču iegāde;

13.5.         specifiska rakstura datorprogrammu iegāde;

13.6.         specifiska rakstura darbaspēka apmācības;

13.7.         preču zīmes reģistrācija;

13.8.         telpu remontu izmaksas, ja ir telpu nomas līgums;

13.9.         patentu reģistrācija Latvijas Republikas Patentu valdē;

13.10.     izmaksas citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem konkursa vērtēšanas komisija balsojot).

14.  Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas:

14.1.         izmaksas, kas radušās pirms līguma noslēgšanas ar Pašvaldību;

14.2.         konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas;

14.3.         darba alga;

14.4.         visas citas izmaksas, izņemot tās, kas iekļautas šī nolikuma 13. punktā.

15.  Konkursa vērtēšanas komisija nepiešķir naudu, ja no konkursa pieteikuma izriet, ka iegādājamās vienības paredzēts izmantot personīgiem nolūkiem.

 

V. Konkursa pieteikuma iesniegšana

16.  Konkursa pieteikuma iesniegšanas veidi:

16.1.          cauršūtu (caurauklotu) konkursa pieteikumu ievieto aizlīmētā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam komercdarbības uzsākšanai Mazsalacas novadā” un personīgi iesniedz Mazsalacas novada pašvaldībā. Uz aploksnes norāda informāciju par iesniedzēju un kontaktadresi, konkursa pieteikumu iesniedz  līdz norādītajam termiņam;

16.2.         konkursa pieteikumu nosūta pa pastu Mazsalacas novada pašvaldībai, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215, ar norādi “Pieteikums konkursam komercdarbības uzsākšanai Mazsalacas novadā” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa iesniegšanas termiņu).

17.  Konkursa pieteikumam ir šādas sastāvdaļas:

17.1.         aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (2. pielikums);

17.2.         aizpildītas finanšu prognožu lapas  un naudas plūsma ;

17.3.         plānotā komersanta kompetences, cilvēku dzīves un darba apraksts;

17.4.         nodomu protokols par lietošanas tiesību piešķiršanu projekta īstenošanas vietai vai īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti par projekta īstenošanas vietu.

18.  Konkursa pieteikuma veidlapu un tai pievienojamos dokumentus sagatavo datorrakstā un valsts valodā.

 

VI. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu pasludināšana

19.  Konkursa vērtēšanas komisiju ar lēmumu apstiprina Mazsalacas novada pašvaldības dome.

20.   Konkursa vērtēšanas komisija pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem pieteikumiem, ja nepieciešams, nosaka laiku, kad pretendents klātienē sniegs savas biznesa idejas un plāna prezentāciju un atbildes uz konkursa komisijas uzdotajiem jautājumiem.

21.  Finansējumu konkursam pieejamā finansējuma apmērā piešķir konkursa pretendentiem dilstošā secībā pēc pretendentu projektu pieteikumiem piešķirtā punktu skaita vērtēšanas procesā.

 1. Ja nav iespējams noteikt precīzu konkursa pieteikumu vietu kārtību arī pēc 21. punktā norādītās kārtības, tad par to lemj konkursa vērtēšanas komisija balsojot. Ja balsošanā radies vienāds konkursa vērtēšanas komisijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.
 2. Konkursa vērtēšanas komisija lēmumu par konkursa rezultātiem pieņem 20 darba dienu laikā pēc konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Konkursa rezultāti tiek apstiprināti pašvaldības domes novembra mēneša kārtējā domes sēdē.
 3. Lēmumu par konkursa rezultātiem:

24.1.          publicē interneta mājas lapā www.mazsalaca.lv ;

24.2.          rakstiski paziņo visiem konkursa dalībniekiem, nosūtot vēstuli uz konkursa pieteikumā norādīto kontaktadresi.

24.3.          kopā ar lēmumu konkursā atbalstītajiem pretendentiem nosūta vēstuli ar uzaicinājumu slēgt līgumu par naudas līdzekļu saņemšanu no Mazsalacas novada pašvaldības komersantu izveidošanai un komercdarbības  uzsākšanai.

 1. Konkursa rīkotājs patur tiesības pirms līguma ar Pašvaldību noslēgšanas:

25.1.          pieprasīt no konkursā atbalstītā pretendenta papildus informāciju;

25.2.          pārcelt konkursa pieteikumā norādītās plānotās izmaksu pozīcijas starp atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām.

 

Vērtēšanas kritēriji

 1. Vērtēšana (maksimālā punktu summa 50) notiek pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:  

26.1.          Biznesa plāna idejas oriģinalitātes novērtējums – 10 p.

26.2.          Biznesa plāna novērtējums- 10 p.

26.3.          Pašieguldījums projekta īstenošanā – 5 p.

26.4.          Produkts/ pakalpojums (izaugsmes iespēja, cenu politika, tehnoloģiskie risinājumi, dzīvotspēja) – 15 p.

26.5.          Plānotais finanšu stāvoklis (ieņēmumu ticamība, izmaksu sabalansētība)  -10 p.

 

VII. Konkursa pretendenta tiesības un pienākumi

 1. Konkursa pretendentam ir tiesības pirms konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto konkursa pieteikumu.
 2. Konkursa pretendents atbild  par konkursa pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.
 3. Konkursa pretendentam ir pienākums ievērot šo konkursa nolikumu.
 4. Konkursa pretendents projekta īstenošanu uzsāk viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas par konkursa rezultātiem, reģistrējoties komercreģistrā.

VIII.  Naudas piešķiršanas kārtība

 1. Vienam pretendentam atbalsta summas lielumu nosaka, pamatojoties uz konkursa pieteikumā iekļauto informāciju, bet ne vairāk kā 1 000,00 euro (viens tūkstotis euro, 00 centi) vienam pretendentam.
 2. Finansējumu saņem atbilstoši projekta pieteikuma finansiālās daļas aprakstā iekļautajai informācijai un noslēgtajam līgumam.
 3. Pretendents finansējuma saņemšanai norāda savu (komersanta) bankas kontu.
 4. Finansējumu izlieto divu gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
 5. Konkursa rīkotājs patur tiesības samazināt izmaksājamo naudas summu, ja:

35.1.          naudas saņēmēja iesniegtajos izdevumus apliecinošajos dokumentos iekļautās summas nepamatoti pārsniedz tirgus cenas;

35.2.          naudas saņēmējs ir izlietojis mazāku finanšu līdzekļu apjomu, ne kā ir norādīts līgumā ar Pašvaldību.

 1. Konkursa rīkotājs patur tiesības neizmaksāt naudu, ja konkursa uzvarētājs:

36.1.          līdz 30. punktā  noteiktā termiņa beigām nav iesniedzis visus prasītos dokumentus;

36.2.          līdz noteiktā termiņa beigām nav noslēdzis līgumu ar Pašvaldību.

 1. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt atmaksāt izmaksāto atbalsta summu, ja atbalsta saņēmējs:

37.1.          nav iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus atbilstoši līgumam;

37.2.          tam piešķirto naudu bez iepriekšējas saskaņošanas izlietojis citam mērķim, nevis  līgumā norādītajam;

37.3.          piešķirto atbalstu izlietojis personīgā labuma gūšanai, nevis komercdarbības uzsākšanai.

 

IX. Kontroles mehānisms

 1. Konkursa rīkotājs patur tiesības līguma darbības laikā veikt pārbaudes naudas saņēmēja darbības vietā, lai pārliecinātos par:

38.1.       iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā;

38.2.       komercdarbības norisi.

 1. Konkursā atbalstītais pretendents katru ceturksni 2 gadus no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Mazsalacas novada pašvaldībā projekta saturisko atskaiti (projekta nosaukums, notikušo aktivitāšu apraksts, projekta sasniegtie rezultāti, turpmāko darbību apraksts, finanšu līdzekļu izlietojums ar attaisnojuma dokumentiem) un naudas plūsmas aprēķinu.
 2. Komersants tiek uzraudzīts un darbība sekmīgi jānodrošina vismaz 2 gadus no līguma noslēgšanas.

X. Noslēguma jautājumi

 1. Persona, kura konkursā atbalstītā pretendenta vārdā paraksta līgumu ar Pašvaldību, ir personīgi materiāli atbildīga par naudas līdzekļu izlietojumu saskaņā ar tajā esošo plānoto izmaksu tāmi.

1. pielikums (līgums)

 

2. pielikums (pieteikuma veidlapa)ievietots: 2017-08-24
Konkurss
Pasākumi
26.maijā  Ramata
Mazsalacas novada svētki
27.maijā 10:00 Mazsalaca
Pludmales volejbola turnīra sezonas atklāšana
1.jūnijā 18:00 Mazsalaca
Koncerts "Mūsos katrā dārgums mīt"
1.jūnijā 18:00 Mazsalaca
Baznīcu nakts Septītās dienas adventistu Mazsalacas draudzes dievnamā
1.jūnijā 18:00 Mazsalaca
Baznīcu nakts Mazsalacas baptistu dievnamā
9.jūnijā 10:30 Mazsalaca
Amatieru jāšanas sacensības
10.jūnijā 10:00 Mazsalaca
Pludmales volejbola turnīrs
16.jūnijā 18:00 Ramata
Vasaras saulgriežu ieskandināšanas pasākums Līču skolā
17.jūnijā 08:00 Mazsalaca
Gadatirgus
20.jūnijā 15:00 Mazsalaca
Radošā darbnīca bērniem
22.jūnijā 18:00 Sēļi
Zāļu vakars – Jāņi Sēļu muižā
23.jūnijā 23:00 Mazsalaca
Jāņu zaļumballe
26.jūnijā 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāstnieku tikšanās
20.jūlijā  Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki "Ērenpreisam 127"
22.jūlijā 13:00 Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas kapu svētki
25.augustā 06:30 Mazsalaca
Ekskursija pa Lejaskurzemi
Aktuāli
līdz 11.jūnijam  Mazsalaca
Mākslas skolas audzēkņu ekspozīcija
līdz 22.jūnijam  Mazsalaca
Elgas Hedvigas Raitumas gleznu izstāde
līdz 8.jūlijam  Sēļi
Izstādes Sēļu muižā
līdz 1.septembrim  Mazsalaca
Fotokonkurss “Mans Mazsalacas novads’’
Pasākumu arhīvs →
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

zalais_referendums_94810.png

 

Vidzemes---GIF---Baner---v3_85649.gif

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg vidzeme.lv

(c) 2011-2018 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png