Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību Vairāk
LV
EN
rss facebook twitter flickr instagram
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (17)

Jauniešu projektu konkurss


 

MAZSALACAS NOVADA JAUNIEŠU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS

 

1.         Mērķis

Sniedzot finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicināt Mazsalacas novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Mazsalacas novadā.

 

2.         Uzdevumi

2.1.    Sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā.

2.2.    Sekmēt atbildības sajūtas, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos.

2.3.    Sniegt iespēju jauniešiem ietekmēt jaunatnes politiku Mazsalacas novadā.

 

3.         Konkursa organizators

Konkursa organizators- Mazsalacas novada pašvaldība.

 

4.         Projektu iesniedzēji

4.1.    Projekta iesniedzējs var būt Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā reģistrēta biedrība, nodibinājums, jauniešu apvienība ar dalībniekiem vecumā no 13 līdz 29 gadiem, kuru deklarētās dzīves vietas ir Mazsalacas novada teritorijā, un kas realizēs projektu Mazsalacas novadā.

4.2.    Projekta iesniedzējs, izstrādājot projektu, piesaista projekta vadītāju – attiecīgās jomas atbildīgo pašvaldības institūcijas darbinieku.

4.3.    Projekta iesniedzējs var vienlaicīgi iesniegt vairākus projektus. Attiecīgās jomas atbildīgais pašvaldības institūcijas darbinieks var vienlaicīgi būt projekta vadītājs vairākos projektos.

 

5.         Projektu mērķauditorija

Projekta aktivitātes galvenokārt ir vērstas uz jauniešu auditoriju (13 g.v. – 29 g.v.).

 

6.         Projektu tēmas

6.1.    Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana.

6.2.    Mazsalacas novada attīstība un labiekārtošana.

6.3.    Jauniešiem draudzīgas vides veidošana skolā un sabiedrībā.

6.4.    Nodarbinātība. Karjeras izglītība. Brīvprātīgais darbs.

6.5.    Vides aizsardzības pasākumi Mazsalacas novadā.

6.6.    Jauniešu biznesa veicināšana.

 

7.         Projekta iesniegšana un īstenošana

7.1.    Projekta pieteikumu ar pielikumiem iesniedz Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, 1. stāvā, Kancelejā un elektroniski jānosūta uz e-pasta adresi: vita.reinalde@mazsalacasnovads.lv līdz 06.10.2017.

7.2.    Iesniegtajam pieteikumam var pievienot papildus informāciju, foto materiālus u.c., kas papildinātu un uzsvērtu iesniegtā projekta svarīgumu.

7.3.    Projektu iesniegšanas termiņus nosaka ar domes lēmumu. 

7.4.    Projekta iesniedzēji un projekta vadītājs ir atbildīgi par projekta īstenošanu un finansiālo līdzekļu izmantošanu saskaņā ar iesniegtā projekta izdevumu tāmi.

7.5.    Projektiem jābūt īstenotiem līdz kārtējā gada 8. decembrim.

7.6.    Projekta iesniedzējs pēc projekta īstenošanas ne vēlāk kā pēc divām nedēļām vai līdz kārtējā gada 11.decembrim iesniedz Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, 1. stāvā, Kancelejā projekta vadītāja apstiprināta saturiska atskaite par projekta norisi un tā rezultātiem (2. pielikums).

 

8.         Konkursa prasības un vērtēšanas kritēriji

8.1.    Projektu  saskaņo ar tās iestādes vadītāju, kurā tiks realizēts projekts un ar citām iesaistītajām iestādēm.

8.2.    Pašvaldības domes apstiprināta komisija 5 cilvēku sastāvā izvērtē iesniegtos pieteikumus vienas nedēļas laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa. Lēmums pieteikuma iesniedzējam tiek paziņots 8 darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas domes sēdē. Iesniegtos projektus atpakaļ neizsniedz, tie glabājas Mazsalacas novada pašvaldībā. Projekta pieteicējs 5 darba dienu laikā pēc lēmuma par projekta pieteikuma apstiprināšanu saņemšanas dienas (lēmuma spēkā stāšanās brīža) klātienē slēdz līgumu (3.pielikums) ar pašvaldību par projekta īstenošanu. Gadījumos, kad projekta pieteicēji ir nepilngadīgas personas, viņu vārdā līgumu ar pašvaldību slēdz personas likumiskie pārstāvji vai pilngadīga pilnvarotā persona.

8.3.    Pēc līguma noslēgšanas ar pašvaldību projekta īstenošanai piešķir avansu 100 % apmērā no projekta īstenošanai apstiprinātās summas.

8.4.    Gadījumā, kad līdz nolikumā noteiktajam termiņam (11. decembrim) netiek iesniegta projekta saturiskā atskaite par projekta īstenošanu, piešķirtos finanšu līdzekļus pilnā apmērā atgriež Mazsalacas novada pašvaldībai.

8.5.    Komisija vērtē iesniegtā pieteikuma saturu, aktualitāti, atbilstību projektu tēmām, projekta nozīmīgumu Mazsalacas novadam, mērķauditorijas lielumu, noformējumu, nepieciešamo finansējumu.

8.6.    Projekta organizēšanā, īstenošanā un norisē pēc iespējas vairāk iesaista Mazsalacas novada jauniešus.

 

9.         Finansējuma kārtība

9.1.    Kopējais projektu konkursa finansējums ir 500,00 euro.

9.2.    Konkursa izvērtēšanas komisija var ierosināt papildu līdzekļu piešķiršanu Mazsalacas novada domei konkursa projektu realizācijai.

9.3.    Līdzekļus piešķir saskaņā ar komisijas lēmumu, balstoties uz finanšu izdevumu tāmi. Komisijai ir tiesības nepiešķirt finansējumu pilnā apmērā, neatbalstot atsevišķas pozīcijas finanšu tāmē vai samazinot tām paredzēto finansējumu.

9.4.    Konkursā atbalstītā projekta pieteicējs un vadītājs, izvērtējot objektīvos apstākļus projekta realizācijā, ievērojot projekta mērķi un projekta aktivitāšu izpildes iespējamību, var veikt izmaiņas finanšu izdevumu tāmē, saskaņojot to ar projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju.

9.5.    Konkursā atbalstītā projekta vadītājs nodrošina projektā paredzamo aktivitāšu izpildi un pārrauga to, ka projekta iesniedzējs sniedz atskaites par visām projekta budžetā paredzētajām izmaksām, kā arī galējo atskaiti (2.pielikums) par projekta īstenošanu Mazsalacas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”.

9.6.    Mazsalacas novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa informē konkursa projekta atbildīgo vadītāju un iesniedzēju par iesniedzamās atskaites noteikumiem un prasībām atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”.

9.7.     No pašvaldības pieprasītais finanšu līdzekļu apjoms viena projekta realizācijai nedrīkst pārsniegt  250,00 euro. Projekti ar lielāku finansējumu var būt izskatīti un apstiprināti ar atsevišķu domes lēmumu, ja vērtēšanas komisija sniedz savu atbalstu. Projektam var tikt piesaistīts arī sponsoru līdzfinansējums, ja projekta realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz 250,00 euro. Šādos gadījumos projekta budžetā – izdevumu tāmē jāuzrāda arī sponsoru līdzfinansējums, un vēlams iesniegt arī sponsora – atbalstītāja rakstisku piekrišanu līdzfinansēt projektu.

 

10.                Projektu izvērtēšana un apbalvošanas kārtība

10.1.          Komisija, vadoties pēc iesniegtās saturiskās atskaites, izvērtē projektus 5 pozīcijās:

1)      projekta kvalitāte kopumā;

2)      projektā ieguldīto finanšu līdzekļu atbilstība projektā plānotajām aktivitātēm vai vienkāršots biznesa plāns;

3)      projekta rezultāts un tā nozīmīgums sabiedrībai;

4)      iesaistīto jauniešu skaits.

10.2.          Pašvaldība veiksmīgi realizētos projektus apbalvo ar atzinības rakstu pasākumā “Mazsalacas novada gada cilvēks 2017”.

 

11.          Projektu publikācijas

11.1.     Projekta īstenotājs sagatavo vismaz 2 publikācijas par savu projektu: 1 (viena) pirms projekta īstenošanas uzsākšanas un 1 (viena) pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Sagatavotās publikācijas iesniedz Mazsalacas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei A. Gluhai, sūtot uz e-pastu anete.gluha@mazsalacasnovads.lv ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms projekta īstenošanas uzsākšanas un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Projekta īstenošanas laikā pēc projekta īstenotāja vēlēšanās var tikt sagatavotas papildus publikācijas.

11.2.     Ikvienā publikācijā, ko projektu iesniedzēji raksta un izplata medijiem par savu projektu, obligāti norāda, ka projekts tiek īstenots ar Mazsalacas novada pašvaldības atbalstu.

11.3.     Mazsalacas novada pašvaldībai ir tiesības iesniegtos pieteikumus izmantot prezentācijās un plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot tos reklāmas nolūkos.

 

1. pielikums 

 

2. pielikums

 

3. pielikumsievietots: 2017-08-24
Konkurss
Pasākumi
20.jūnijā 15:00 Mazsalaca
Radošā darbnīca bērniem
21.jūnijā 18:36 Mazsalaca
Izgaismo Latviju
22.jūnijā 12:00 Sēļi
Zāļu vakars – Jāņi Sēļu muižā
23.jūnijā 23:00 Mazsalaca
Jāņu zaļumballe
26.jūnijā 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāstnieku tikšanās
27.jūnijā 20:00 Ramata
"Velomūzika" Kārļa Kazāka vadībā
14.jūlijā 10:00 Mazsalaca
Skaņkalnes pagasta atklātais čempionāts ielu basketbolā
14.jūlijā 12:00 Mazsalaca
Skaņkalnes pagasta atklātais čempionāts vasaras volejbolā
18.jūlijā 13:00 Mazsalaca
Tikšanās ar Zoju Sīli
20.jūlijā  Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas svētki un velosvētki "Ērenpreisam 127"
22.jūlijā 10:00 Mazsalaca
Pludmales volejbola turnīrs
22.jūlijā 13:00 Mazsalaca
Mazsalacas pilsētas kapu svētki
25.augustā 06:30 Mazsalaca
Ekskursija pa Lejaskurzemi
Aktuāli
līdz 22.jūnijam  Mazsalaca
Elgas Hedvigas Raitumas gleznu izstāde
līdz 8.jūlijam  Sēļi
Izstādes Sēļu muižā
līdz 1.septembrim  Mazsalaca
Fotokonkurss “Mans Mazsalacas novads’’
līdz 30.oktobrim  Mazsalaca
Izstāde "Darbošanās prieks"
Pasākumu arhīvs →
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg vidzeme.lv

(c) 2011-2018 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png