Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
LV
EN
rss facebook twitter flickr instagram
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (18)
Sociālais dienests
 Mazsalacas novada Sociālā dienesta informācija

 

Lai noskaidrotu klienta apmierinātību ar sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī, lai vērtētu dienesta darba kvalitāti, lūgums dienesta klientiem aizpildīt anketu līdz 2018. gada 1. decembrim. Anketa pieejama sociālajā dienestā, pašvaldībā, mājas lapas www.mazsalaca.lv sadaļā Iestādes, Sociālais dienests (ANKETA).

 

Iedzīvotāji aizpildītās anketas var atstāt:

kastē ar uzrakstu "ANKETĀM" sociālā dienesta telpās (Valtenbergu muižas 2. stāva koridorī);

ierosinājumu kastē pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4 .
lasīt tālāk ↓
Sociālais dienests


 Ikgadējā anketa

 

Lai noskaidrotu klienta apmierinātību ar sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī, lai vērtētu dienesta darba kvalitāti, lūgums dienesta klientiem aizpildīt anketu līdz 2018. gada 1. decembrim. Anketa pieejama ŠEIT.

 

Iedzīvotāji aizpildītās anketas var atstāt:

 

kastē ar uzrakstu "ANKETĀM" sociālā dienesta telpās (Valtenbergu muižas 2. stāva koridorī);
ierosinājumu kastē pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4 .
lasīt tālāk ↓
Sociālais dienests


 Materiālais atbalsts personas nāves gadījumā

Materiālo atbalstu personas nāves gadījumā ir tiesības saņemt mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīves vieta bija Mazsalacas novada administratīvā teritorija, ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmušies veikt apbedīšanu.

Materiālo atbalstu piešķir, ja valsts apbedīšanas garantētais pabalsts vai pabalsti, ir mazāki par 513.00 euro. Piešķiramā pabalsta apmēru veido starpībā starp 513.00 euro un piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru, bet ne vairāk kā 214.00 euro.

Materiālo atbalstu piešķir pamatojoties uz iesniegumu un miršanas apliecības kopiju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma kopiju. 

Dokumenti jāiesniedz mēneša laikā no personas miršanas brīža Mazsalacas novada Sociālajam dienestam.

 

Iesniegums

 

2009.gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr.5 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā

Sociālais dienests


 Materiālais atbalsts daudzbērnu, aizbildņu, audžu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns invalīds

Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs nepilngadīgi bērni, tai skaitā, arī bērni, kuri sasnieguši pilngadību un nepārtraukti turpina mācības vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, koledžā, augstskolā pilna laika klātienē līdz 24 gadu vecumam. Aizbildņu vai audžuģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ievietots bērns, ja lēmumu par ārpus ģimenes aprūpi ir pieņēmusi Mazsalacas novada bāriņtiesa. Minētajām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti piešķir šādus materiālā atbalsta veidus:

 • Vienreizēju materiālo atbalstu ar dzīvojamo telpu saistīto izdevumu segšanai 120.00 euro apmērā;
 • Vienreizēju materiālo atbalstu skolas piederumu iegādei 25.00 euro apmērā (katram bērnam izmaksā augustā, septembrī);
 • Materiālo atbalstu visu ēdināšanas izdevumu apmaksai aizbildnībā un audžuģimenē esošajiem bērniem jebkurā pirmskolas vai vidējās izglītības iestādē. Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir uz vienu mācību semestri, vai no septembra līdz decembrim un no janvāra līdz jūnijam. Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai vispārējās izglītības iestādē pārtrauc sniegt, ja izglītojamais pārkāpj izglītības iestādes kārtības noteikumus vai bez attaisnota iemesla ir kavējis mācības 3 dienas mēnesī vai 20 stundas semestrī un izglītojamā vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās problēmas. Materiālo atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāku iesniegumu Mazsalacas novada Sociālajam dienestam.

Iesniegums

 

2009.gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr.5 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā

Sociālais dienests


 Pabalsts krīzes situācijā

 

Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt personai vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu iedzīvotājiem gadījumos, kad stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, klients nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

 

Pabalsta apjoms - līdz 285,00 euro vienai personai (ģimenei), ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un apmēru pieņem Sociālais dienests, izvērtējot klienta sociālo situāciju.

 

Svarīgi! Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

 

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 TRŪCĪGAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

Apraksts: 

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz  128,06 euro.

 

Lai novērtētu personas (ģimenes) atbilstību trūcīgā statusam, nepieciešams uzrādīt ienākumus par pēdējiem 3 kalendāriem mēnešiem (alga, pabalsti, pensija, stipendijas, uzturlīdzekļi, subsīdijas utml.).

 

Tiek vērtēta arī nekustamā īpašuma piederība. Trūcīgai personai var piederēt īpašums, kur tā ir deklarējusies un dzīvo, kā arī viens transportlīdzeklis, kuru izmanto ikdienas vajadzību nodrošināšanai.

 

Trūcīgās personas statuss tiek piešķirts, ja:

 • persona  nav noslēgusi uztura līgumu;
 • persona nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 • darbspējīga persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Trūcīgas personas statuss tiek piešķirts:

 • uz trīs mēnešiem – darbspējīgām personām;
 • uz sešiem mēnešiem – darbnespējīgām personām.

Trūcīgām personām ir tiesības saņemt:

 • Pabalstu garantētā minimālā ienākuma  (GMI) līmeņa nodrošināšanai.
 • Dzīvokļa (apkures un malkas) pabalstu.
 • Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai, t.i.:
 • pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai;
 • skolēnu pusdienu apmaksai;
 • skolas piederumu iegādei (vienu reizi gadā).
 • trūcīgas personas ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, saņemot valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

Iesniegums

 

Iztikas līdzekļu deklarācija

 

MK noteikumi nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”


Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums


20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 DZĪVOKĻA PABALSTS

Apraksts:

Dzīvokļa pabalsts paredzēts  dzīvojamās telpas īres maksu segšanai, pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apmaksai, kā arī dzīvokļu nodrošināšanai ar malku. Dzīvokļa pabalstu piešķir mājsaimniecībām (ģimenēm, personām):

 • kuras atzītas par trūcīgām;
 • kuras atzītas par maznodrošinātām, ja mājsaimniecībā ir tikai pensionāri un cilvēki ar invaliditāti;
 • mājsaimniecībām, kur kāds no ģimenes locekļiem ir ar 1.un 2.grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti.

Pabalstu piešķir reizi gadā 120.00 euro apmērā. Pabalstu izmaksā naudā vai pēc sociālā darba speciālista atzinuma  izmaksu naudā daļēji vai pilnībā aizstāj ar pabalstu natūrā. Pabalstu var pārskaitīt uzņēmumam, kurš sniedz attiecīgo pakalpojumu (apkure, komunālie maksājumi, elektrība), pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izsniegto rēķinu vai pavadzīmi. 

 

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 Sociālā dienesta uzdevumi

Dienests pilda šādus uzdevumus:

 • veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personām vai personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • novērtē pēc sociālās palīdzības vērsušos personu (turpmāk tekstā - klientu) vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • nosaka klientu līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
 • administrē novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
 • novērtē Dienesta administrēto un novada pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 • izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
 • informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus sociālo tiesību jomā.
Sociālais dienests


 Mazsalacas novada Sociālais dienests

Klienta pienākumi:

 • Klienta līdzdalības pienākumi sociālo problēmu risināšanā:
 • Klienta pienākums ir sadarboties ar sociālo darbinieku savu sociālo problēmu     risināšanā;
 • Klienta pienākums ir dalīties ar sociālo darbinieku informācijā, kas     nepieciešama, lai sekmīgi risinātu problēmu;
 • Klientam savu spēju robežās jāiesaistās:
  • problēmas noteikšanā;
  • problēmas risināšanas iespēju meklēšana;
  • problēmas risināšanas plāna izstrādē;
  • plāna realizēšanā.
 • Klientam kopā ar sociālo darbinieku jāpilda problēmas risināšanas gaitā uzstādītie uzdevumi;
 • Klientam jāpiedalās problēmas risinājuma gaitas novērtēšanā; problēmas risināšanas iespēju meklēšana;
 • Klientam problēmas risināšanā jāiegulda visi iespējamie resursi, tiecoties uz problēmas atrisinājumu;
 • Klientam jāuzņemas atbildība par problēmas risināšanas gaitu;
 • Jāsniedz ziņas par sevi.
Sociālais dienests


 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai

Apraksts:

Pašvaldībā tiek piemērots valstī noteiktais garantētais minimālā ienākuma līmenis 53,00 EUR mēnesī.

 

Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas pamatvajadzību apmierināšanai.

 

Pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši MK 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”. 

 

Iesniegums

 

Iztikas līdzekļu deklarācija


20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI
Sociālais dienests


 Ziņas par iestādi
Sociālais dienests


 MAZNODROŠINĀTAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

 

Mazsalacas novadā ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:

 • tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250,00 euro,
 • tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai (par īpašumu, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, netiek uzskatīts viens transporta līdzeklis, kas tiek izmantots ģimenes ikdienas vajadzību nodrošināšanai un ir vecāks par 10 gadiem, garāža, kuru izmanto ģimenes transporta līdzekļa novietošanai, un lauksaimniecības zeme, kura ir apsaimniekota un tiek izmantota ģimenes eksistences nodrošināšanai);
 • tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, kas nepārsniedz trīskāršu deklarācijā norādīto algas, pensijas vai valsts pabalsta apmēru;
 • tā nav izsniegusi aizdevumu;
 • tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 • tās ģimenes locekļi un likumīgie apgādnieki Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā ir atbrīvojami no apgādnieka pienākumiem;
 • tā neatrodas pilnā vai daļējā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts:

 • uz trīs mēnešiem – darbspējīgām personām;
 • uz sešiem mēnešiem – darbnespējīgām personām.

Maznodrošinātām personām ir tiesības saņemt:

 • Dzīvokļa (apkures un malkas) pabalstu, ja mājsaimniecībā ir tikai pensionāri un cilvēki ar invaliditāti;
 • Veselības aprūpes pabalstu;
 • Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai:
  • pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai;
  • skolēnu pusdienu apmaksai;
  • skolas piederumu iegādei (vienu reizi gadā).

Iesniegums

 

Iztikas līdzekļu deklarācija

 

2010. gada 10. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”

Sociālais dienests


 Mazsalacas novada Sociālais dienests

 

Mazsalacas novada Sociālais dienests ir Mazsalacas novada pašvaldības izveidota iestāde, kas administrē un nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kuras ir reģistrējušas savu dzīvesvietu Mazsalacas novada pašvaldības teritorijā.

 

Dienesta mērķis ir palīdzēt novada iedzīvotājiem atrisināt vai mazināt to sociālās problēmas, sniegt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un veicināt šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

 

ZIŅAS PAR IESTĀDI

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Tālr.: 64251404, 28345161

E-pasts: socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv


Sociālā dienesta vadītāja - Agrita Bērziņa, t. 29372138, 64251404, agrita.berzina@mazsalacasnovads.lv

Sociālie darbinieki:

Teiksma Dreimane, teiksma.dreimane@mazsalacasnovads.lv
Ineta Fromberga, ineta.fromberga@mazsalacasnovads.lv
Ance Putniņa, ance.putnina@mazsalacasnovads.lv 


Sociālā aprūpētāja
 - Ilze Reinalde

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

 

 

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena 

 

Piektdiena

 

Mazsalacā
Parka ielā 31

 

9-12

 

9-12

 

9-12

 

13-16

 

-

 

Sēļu pagasta pārvaldē

 

9-12

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Ramatas pagasta pārvaldē

 

-

 

-

 

9-12

 

-

 

-

 

Soc.dienesta vadītāja

A.Bērziņa

 

-

10-12

(Parka ielā 14, Mazsalacas slimnīcā)

13-18

(Parka ielā 31, Sociālajā dienestā)

 

-

 

 

 

9-12

 

-

 

ES atbalsta paku izsniegšana

 

9-12

 

9-12

 

9-12

 

13-16

 

-

Veļas mazgāšana

 

9-16

-

 

9-16

 

9-16

 

9-16

Sociālās palīdzības noliktava

 

9-15

 

 

 

 

TRŪCĪGAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

 

MAZNODROŠINĀTAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI

 

MATERIĀLAIS ATBALSTS 

 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 

ASISTENTA PAKALPOJUMS PAŠVALDĪBĀ

 

EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJAM PERSONĀM (Pārtikas pakas, higiēnas komplekti)

 

HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS NOLIKTAVA


ATBALSTA TĀLRUNIS NOZIEGUMOS CIETUŠAJIEM

Sociālais dienests


 Mazsalacas novada Sociālais dienests

Klienta tiesības un līdzdalības pienākumi sociālās palīdzības saņemšanā:

 • Klienta pienākums ir atļaut sociālajam darbiniekam apmeklēt tās patstāvīgo dzīvesvietu, uzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu novērtēšanai;
 • Klienta pienākums ir meklēt un izmantot ikkatru veidu, kā   palielināt pelnīt spēju un atrast darbu;
 • Ja klients ir bezdarbnieks, viņa pienākums ir piedalīties nodarbinātību veicinošos pasākumos;
 • Ja kādam no klienta ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (alkohola, narkotiku, azartspēļu), viņa pienākums ir izmantot rehabilitācijas iespējas, ko piedāvā sociālās palīdzības dienests (pēc konsultācijas pie speciālista);
 • Ja klients pamatdarbā strādā nepilnu darba dienu, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no nodarbinātību veicinošiem pasākumiem.
 • Saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
Sociālais dienests


 Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai

Tiesības saņemt šo pabalstu ir:

 • trūcīgajām ģimenēm,
 • maznodrošinātajām ģimenēm).
 • Skolas piederumu iegādei 25,00 euro (piešķir vienu reizi mācību gada sākumā),
 • Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības (MPII) iestādes bērnu visu ēdināšanas izdevumu apmaksai,
 • Mazsalacas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu ēdināšanas (pusdienu) izdevumu apmaksai,
 • ēdināšanas izdevumu segšanai Mazsalacas novada skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas citu pašvaldību skolās,

Ēdināšanas pabalstus piešķir uz vienu mācību semestri (no septembra līdz decembrim un no janvāra līdz jūnijam). Ēdināšanas pabalstu izmaksu pārtrauc, ja izglītojamais regulāri pārkāpj izglītības iestādes kārtības noteikumus vai bez attaisnota iemesla ir kavējis mācības 3 dienas mēnesī vai 20 stundas semestrī un izglītojamo vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās problēmas risināšanā.


Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību

 

Bārenim un bez vacāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, ir pieejami šādi pabalsti:

 • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 285.00 euro apmērā  (vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru);
 • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 65.00 euro vai 107 euro bārenim ar invaliditāti kopš bērnības izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis, ko apliecina mācību iestādes izdota izziņa janvārī un septembrī;
 • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 65.00 euro vai 107 euro bārenim ar invaliditāti kopš bērnības izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā un sekmīgi apgūst studiju programmu;
 • izdevumu segšanai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īri līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja dzīvoklis tiek īrēts pašvaldības administratīvajā teritorijā, atsevišķos gadījumos citā administratīvā teritorijā (mācības);
 • pastāvīgas dzīves uzsākšanai izmaksā vienreizēju pabalstu 130,00 euro apmērā vai bārenim ar invaliditāti kopš bērnības – 215,00 euro

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 Pabalsts audžuģimenēm

Pabalsta apmērs:

 • pabalsts bērna uzturam – 150.00 euro (izmaksā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu katru mēnesi);
 • pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 50.00 euro (izmaksā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu katru mēnesi).

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 Pabalsts aizbildnim

Aizbildnim par katru aizbildnībā esošu bērnu piešķir pabalstu 29.00 euro mēnesī.

 

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

 

Sociālais dienests


 Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai Sociālais dienests piešķir, ja klientam atbilstoši 18.06.2014. saistošo noteikumu Nr.9 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā” 12.punkta kritērijiem nodrošināma pašvaldības apmaksāta aprūpe, bet objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt sociālā aprūpētāja pakalpojumus (attālums, psiholoģiskie aspekti).

 

Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir

 • personām, kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku vai arī tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību;
 • bērniem ar invaliditāti vai personām ar 1.grupas invaliditāti vai personām ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, kurām likumiskie apgādnieki, ģimenes locekļi vai citas personas nodrošina aprūpes mājās pakalpojumus

Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir klientam, kuram saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību novērtējumu ir nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 1.– 4.līmenim un kuram ir persona, kas veic aprūpi. Lai saņemtu šo pabalstu, klients reizi sešos mēnešos iesniedz Sociālajā dienestā ārsta atzinumu par veselības stāvokli un funkcionālo traucējumu pakāpi.  Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, klients, persona, kura veic klienta aprūpi un Sociālais dienests noslēdz vienošanos par klienta aprūpi.

 

Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai apmērs ir:

personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums 2 reizes nedēļā līdz 2 stundām dienā (aprūpes 1.līmenis) – 10.00 euro mēnesī;

personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums 3 reizes nedēļā līdz 2 stundām dienā (aprūpes 2.līmenis) – 22.00 euro mēnesī;

personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums 4 reizes nedēļā līdz 3 stundām dienā (aprūpes 3.līmenis) – 29.00 euro mēnesī;

personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums katru dienu no 3 līdz 5 stundām vai vairāk (aprūpes 4.līmenis) – 36.00 euro mēnesī.

 

2014.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.9 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā”

Sociālais dienests


 Pabalsts veselības aprūpei

Tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Mazsalacas novadā dzīvesvietu deklarējušām:

 • trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām),
 • ģimenēm, kurās ir tikai pensionāri un/vai personas ar invaliditāti,
 • ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti.

Pabalsts tiek piešķirts:

 • ārstēšanai no atkarības līdz 72.00 euro gadā vienai personai;
 • par uzturēšanos ārstniecības iestādes stacionārā 50% apmērā no samaksātās summas, bet ne vairāk kā 72.00 euro gadā vienai personai;
 • par psihologa konsultācijām līdz 72.00 euro gadā vienai personai;
 • par ārstniecības pakalpojumiem, zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentu iegādi 50% apmērā no samaksātās summas, bet ne vairāk kā 72.00 euro gadā vienai personai (attaisnojošo dokumentu oriģinālus (čekus) jāiesniedz ne vecākus par 6 mēnešiem).

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 Pabalsts ceļa izdevumu kompensācijai

Pabalsts tiek piešķirts personai, kura Nodarbinātības Valsts Aģentūrā ieguvusi bezdarbnieka statusu un pilda individuālā darba meklēšanas plāna izvirzītos uzdevumus – apmeklē karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (seminārus, lekcijas, individuālās konsultācijas pie psihologa, jurista, psihoterapeita) un ar darba meklētāja dienasgrāmatu apmeklē darba devēju ar mērķi pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Pabalsts tiek piešķirts pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (braukšanas biļetes).

 

Pabalstu piešķir un izmaksā sešus mēnešus no sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanas un tā apmērs līdz 86.00 euro par visu periodu. Pabalsta piešķiršanu var atteikt, ja persona apzināti nepilda sociālās rehabilitācijas plāna uzdevumus vai Nodarbinātības Valsts aģentūras individuālā darba meklēšanas plāna izvirzītos uzdevumus.

 

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 Ēdināšanas pabalsts pieaugušajām personām natūrā

 

Pabalsts tiek piešķirts personai, kura pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības pēc ēdiena, bet sadarbojas ar sociālo dienestu, ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, aktīvi iesaistās savas situācijas uzlabošanā Pabalsts tiek piešķirts divas reizes gadā uz 3 mēnešiem - janvārī, februārī, martā un oktobrī, novembrī, decembrī. Pabalsts tiek piešķirts natūrā – pārtikas talona silta ēdiena saņemšanai līdzņemšanai (trīs reizes nedēļā) ēdināšanas iestādē.

 

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 MATERIĀLAIS ATBALSTS
Sociālais dienests


 Materiālais atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

Materiālu atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir izglītojamiem no 5 gadu vecuma, kuri Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestādēs apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu vai mācās no 1. līdz 7. klasei.

 

Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā personai (ģimenei), neizvērtējot viņa materiālos resursus, ja personas (ģimenes) darba vieta ir Mazsalacas novadā vai tai pieder nekustāmais īpašums Mazsalacas novadā vai tā veic uzņēmējdarbību Mazsalacas novadā un tās bērni no 5 gadu vecuma apgūst Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības programmu vai mācās no 1. līdz 7. klasei.

 

Materiālo pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamiem piešķir saskaņā ar mācību iestāžu iesniegtajiem izglītojamo sarakstiem, apmaksājot pašvaldības izglītības iestādes ēdināšanas izdevumus vai naudu pārskaitot pakalpojumu sniedzējam pēc rēķina saņemšanas.

 

Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pārtrauc sniegt 5. - 7.klašu izglītojamiem, kuri pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus vai bez attaisnota iemesla kavējis mācības 3 dienas mēnesī vai 20 stundas semestrī  un ja vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās problēmas risināšanā.

 

Iesniegums

 

2009. gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”

Sociālais dienests


 Materiālais atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Materiālais atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir vienreizējs un to ir tiesības saņemt par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīves vieta ir Mazsalacas novada administratīvā teritorija.

 

Materiālā atbalsta apmērs ir 75 euro par jaundzimušo bērnu, ja Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā dzīves vieta ir deklarēta vienam no vecākiem.

 

Materiālā atbalsta apmērs ir 150 euro par jaundzimušo bērnu, ja Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā pēdējos 12 mēnešus dzīves vieta ir deklarēta abiem vecākiem.

 

Materiālo atbalstu izmaksā vienam no bērna vecākiem, pamatojoties uz iesniegumu un dzimšanas apliecības kopiju, kuru iesniedz Mazsalacas novada pašvaldības kancelejas vadītājai, divu mēnešu laikā no bērna dzimšanas.

 

Iesniegums

 

Saistošie noteikumi "Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā

Sociālais dienests


 Materiālais atbalsts dzīves jubilejā

Tiesības saņemt materiālu atbalstu dzīves jubilejās ir Mazsalacas novadā dzīvesvietu deklarējušām personām: sasniedzot 80,85 gadu jubileju 15.00 euro;

 

sasniedzot 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 gadu jubileju 20.00 euro;

 

sasniedzot 100 un vairāk gadu jubileju 100.00 euro.

 

Materiālais atbalsts norādītajā apmērā tiek izmaksāts naudā vai tiek izsniegta dāvanu karte iepriekš minēto summu vērtībā.

 

Iesniegums

 

2009.gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr.5 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


 Materiālais atbalsts politiski represētām personām

Materiālā atbalsta apmērs vienai represētai personai ir 20 euro.


Materiālo atbalstu piešķir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mazsalacas novada administratīvā teritorija.

Materiālais atbalsts tiek piešķirts reizi gadā, un tiek izmaksāts novembrī, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Materiālā atbalsta saņemšanai persona iesniedz Sociālā dienestā vai pagastu pārvaldēs iesniegumu, pievienojot tam politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).

 

Iesniegumu persona iesniedz katru gadu laikā no 1. septembra līdz 1. novembrim.

 

Iesniegums


2012. gada 16.maija saistošie noteikumi Nr. 4 “Par materiālo atbalstu politiski represētām personām

Sociālais dienests


 SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Neizvērtējot personas vai ģimenes materiālos resursus, no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē šādus pakalpojumus:

 • sociālais darbs;
 • atbalsta un pašpalīdzības grupas;
 • sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nepilngadīgām personām krīzes 3 situācijā līdz 60 dienām, ja nav iespējams saņemt valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

Izvērtējot personas vai ģimenes materiālos resursus, no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē aprūpi mājās vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem.

 

Citus sociālos pakalpojumus finansē valsts vai par tiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā maksā persona vai tās apgādnieks. Ja Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā nav institūciju attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, Sociālais dienests slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. 

Psihologa pakalpojumi

 

Psihologa pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā dienesta darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijā.

 

Veļas mazgāšanas pakalpojums

 

Veļas mazgāšana ir maksas pakalpojums, kas tiek sniegts pensionāriem, personām ar invaliditāti un trūcīgām ģimenēm (personām), kuru mājokļos nav ierīkots ūdensvads vai nav pieejama veļas mašīna. Maksa par 1 mazgāšanas reizi (4 kg sausas veļas) – 1,52 euro.

Sociālais dienests


 Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Pašvaldības līdzfinansētu ilgstošo sociālo aprūpes pakalpojumu var saņemt:

 • personas, kuras ir vientuļas, kurām nav likumīgo apgādnieku, un kurām nav citu materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var norēķināties par aprūpi institūcijā;
 • personas, kurām nav materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var norēķināties par aprūpi institūcijā, un kuru likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem un paši citu objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi.

Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieaugušo aprūpes institūcijā personai pieņem Sociālais dienests. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot attiecīgu līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”. Sociālais dienests izvērtē personu iespējas samaksāt par aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācija norādītajām ziņām un elektroniski pieejamo informāciju datu bāzēs.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā”

Sociālais dienests


 Īslaicīga sociālā aprūpe ārstniecības iestādē pilngadīgām personām

 

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē ir pakalpojums personām, kuras pēc ārstniecības personas novērtējuma veselības stāvokļa dēļ ir nonākušas ārkārtas situācijā un kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

 

Pašvaldības līdzfinansētu pakalpojumu var saņemt:

 • personas, kuras ir vientuļas, kurām nav likumīgo apgādnieku un nav citu materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.
 • personas, kuru likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem un paši citu objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi un kurām nav materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem. Pakalpojumu piešķiršanas laiku var pagarināt, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Personas, atbilstoši dienu skaitam, kurā saņemts pakalpojums, maksā par pakalpojumu 90% mēnesī no iepriekšējo trīs mēnešu ienākumiem. Ja personai nav ienākumu, Sociālais dienests, izvērtējot personas materiālo stāvokli, var atbrīvot personu no līdzdalības maksājuma.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā

Sociālais dienests


 Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nepilngadīgām personām

Mazsalacas novada pašvaldības finansēta īslaicīgā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nepilngadīgām personām tiek nodrošināta krīzes situācijās vai gadījumos, ja cits aprūpes veids nav iespējams, kamēr tiek risināts jautājums par nepilngadīgās personas ārpusģimenes aprūpi.

 

Īslaicīgā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nepilngadīgajai personai tiek nodrošināta līdz diviem mēnešiem.

Nepilngadīgā persona tiek ievietota īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmuma pamata.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā

Sociālais dienests


 Atbalsta un pašpalīdzības grupas

Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību un grupā risināt problēmas un saņemt atbalstu to risināšanai, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju savām spējām, lai uzlabotu savu sociālo situāciju. Tiesības saņemt atbalsta, izglītojošās un pašpalīdzības grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties, lai uzlabotu savu sociālo situāciju. Lai saņemtu šo pakalpojumu, persona griežas sociālajā dienestā, lai izteiktu vēlmi piedalīties atbalsta un pašpalīdzības grupās. Atbalsta un pašpalīdzības grupas vada psihologs vai sociālais darbinieks.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā


Sociālais dienests


 Sociālais darbs dienestā

Sociālais darbs dienestā nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Sociālā darba pakalpojumu var saņemt jebkura persona, kura ir nonākusi krīzes situācijā vai nespēj saviem spēkiem atrisināt sociālu problēmu.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā

Sociālais dienests


 Aprūpe mājās

Aprūpe mājās ir pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja persona objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas.

 

Pakalpojumu „Aprūpe mājās” Sociālais dienests nodrošina darba dienā no plkst. 8.30-17.00. Aprūpi sniedz aprūpētāji, kuru darbu vada sociālais darbinieks.

 

Pakalpojumu „Aprūpe mājās” nodrošina Mazsalacas novadā dzīvesvietu deklarētām personām, kuras pilnībā vai daļēji nespēj sevi aprūpēt, kurām nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuras nav noslēguši uztura līgumu.

 

Sociālajam dienestam ir tiesības lemt arī par Aprūpes mājās pakalpojumu nepieciešamību klientiem citos gadījumos, ja to nosaka augstāka juridiska spēka tiesību normas.

 

Pakalpojuma saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 • klienta iesniegums ar situācijas aprakstu un vēlamo pakalpojuma apjomu;
 • ģimenes ārsta izziņa par aprūpes nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību.

Sociālais dienests veic apsekošanu mājās, pieņem lēmumu par aprūpes sniegšanu un noslēdz līgumu starp klientu un pakalpojumu sniedzēju.

 

Pašvaldības apmaksātu Aprūpi piešķir klientiem, ja to visi ienākumi (vecuma pensija, invaliditātes pensija, pabalsti, izņemot pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana) nepārsniedz 250.00 euro.

 

Gadījumos, kad klients neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, samaksu par aprūpi veic klients vai tā apgādnieki. Maksa par aprūpi nosakāma par stundu, pēc apstiprinātā maksas pakalpojuma izcenojuma - 3.01 euro par stundu bez PVN. Maksa par aprūpi samazināma par 50% pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti.

 

Aprūpes līmeņi

Aprūpes biežums

Līmenis

2 x nedēļā, kopā līdz 4 stundām

1

2-3 x nedēļā, kopā līdz 6 stundām

2

5 x nedēļā, kopā līdz 10 stundām

3

5 x nedēļā, kopā līdz 20 stundām

4

 

Iesniegums

 

Par aprūpes nepieciešamību un tās apjomu aprūpējamai personai lemj Sociālais dienests.

 

2014.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 “Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā

Sociālais dienests


 HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS NOLIKTAVA

Humānās palīdzības noliktavā bez maksas var saņemt lietotus apģērbus. Humānās palīdzības noliktava atrodas Mazsalacā, Parka iela 31, otrajā stāvā, Sociālā dienesta telpās. Noliktavas darba laiks: otrdienās no 9.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

 

Ja arī jūs vēlaties dalīties ar apģērbu vai mantām, kas ir labā stāvoklī, bet pašam/-a vairs nav vajadzīgi, tās var ziedot humānajai noliktavai. Pieņemsim Jūsu ziedojumus dienesta darba laikā vai piesakiet pa tālruni 64251404.

Sociālais dienests


 Sociālais dienests informē

 

Mazsalacas novada Sociālais dienests novēl visiem veiksmīgu Jauno mācību gadu un aicina vecākus savlaicīgi pieprasīt pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai.
Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgajām ģimenēm, maznodrošinātajām ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri sasnieguši pilngadību, bet mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē līdz 24 gadu vecumam:

lasīt tālāk ↓
Sociālais dienests


 Mazsalacas novada Sociālais dienests

 

Mazsalacas novada Sociālais dienests ir Mazsalacas novada pašvaldības izveidota iestāde, kas administrē un nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kuras ir reģistrējušas savu dzīvesvietu Mazsalacas novada pašvaldības teritorijā.

 

Dienesta mērķis ir palīdzēt novada iedzīvotājiem atrisināt vai mazināt to sociālās problēmas, sniegt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un veicināt šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

 

ZIŅAS PAR IESTĀDI

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Tālr.: 64251404, 28345161

E-pasts: socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv


Sociālā dienesta vadītāja - Agrita Bērziņa, t. 29372138, 64251404, agrita.berzina@mazsalacasnovads.lv

Sociālie darbinieki:

Teiksma Dreimane, teiksma.dreimane@mazsalacasnovads.lv
Ineta Fromberga, ineta.fromberga@mazsalacasnovads.lv
Ance Putniņa, ance.putnina@mazsalacasnovads.lv 


Sociālā aprūpētāja
 - Ilze Reinalde

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

 

 

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena 

 

Piektdiena

 

Mazsalacā
Parka ielā 31

 

9-12

 

9-12

 

9-12

 

13-16

 

-

 

Sēļu pagasta pārvaldē

 

9-12

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Ramatas pagasta pārvaldē

 

-

 

-

 

9-12

 

-

 

-

 

Soc.dienesta vadītāja

A.Bērziņa

 

-

10-12

(Parka ielā 14, Mazsalacas slimnīcā)

13-18

(Parka ielā 31, Sociālajā dienestā)

 

-

 

 

 

9-12

 

-

 

ES atbalsta paku izsniegšana

 

9-12

 

9-12

 

9-12

 

13-16

 

-

Veļas mazgāšana

 

9-16

-

 

9-16

 

9-16

 

9-16

Sociālās palīdzības noliktava

 

9-15

 

 

 

 

TRŪCĪGAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

 

MAZNODROŠINĀTAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI

 

MATERIĀLAIS ATBALSTS 

 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 

ASISTENTA PAKALPOJUMS PAŠVALDĪBĀ

 

EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJAM PERSONĀM (Pārtikas pakas, higiēnas komplekti)

 

HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS NOLIKTAVA

 

ATBALSTA TĀLRUNIS NOZIEGUMOS CIETUŠAJIEM

lasīt tālāk →
Sociālais dienests


Pasākumi
13.novembrī 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
16.novembrī 18:00 Sēļi
Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadiena Sēļu muižā
17.novembrī 14:00 Ramata
Latvijai 100 godināšanas pasākums Ramatā
17.novembrī 17:00 Mazsalaca
Koncerts "Cildinājums Latvijai"
17.novembrī 21:00 Mazsalaca
Balle novada pašdarbniekiem
19.novembrī 13:00 Mazsalaca
Lekcija un meistarklase "Rotaļas ar krāsām"
21.novembrī 17:00 Ramata
Sabiedriskā apspriede par attīstības plānu Ramatā
22.novembrī 17:00 Sēļi
Sabiedriskā apspriede par attīstības plānu Sēļos
22.novembrī 19:00 Mazsalaca
Sabiedriskā apspriede par attīstības plānu Mazsalacā
24.novembrī 13:00 Mazsalaca
Atmiņu mirkļi par Mazsalacas novada kolhoziem
25.novembrī 12:00 Mazsalaca
Spēlfilma "Tēvs Nakts"
27.novembrī 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāsti
29.novembrī 12:00 Mazsalaca
Rudens koncerttūre
29.novembrī 16:30 Ramata
Seminārs par veselības veicināšanas jautājumiem
2.decembrī 16:00 Mazsalaca
Lielās egles iedegšana
3.decembrī 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
16.decembrī 10:00 Mazsalaca
Ziemassvētku tirdziņš
23.decembrī 10:00 Mazsalaca
Ziemassvētku turnīrs volejbolā
25.decembrī 15:00 Mazsalaca
Sveču mežs Skaņajā kalnā
29.decembrī 18:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada Gada balle
Aktuāli
līdz 20.novembrim  Mazsalaca
TLMS izstāde
līdz 31.decembrim  Mazsalaca
Riharda Celenkas gleznu izstāde
līdz 1.martam  Mazsalaca
Izstāde “Tautas dziesmas stāsts. Daba”
  Mazsalaca
Foto izstāde "Bērni ap mums"
Pasākumu arhīvs →
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604 Fakss: 65509888
dome@mazsalaca.lvMazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

web_baneris_250x250_83325.gif

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA_BANERIS_WEB(1)_113722.jpg

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpgSadarbība

LLKCmazs3_34536.jpg E-iespejas_logo_3_120119.jpg rsz_21rsz_2rsz_nva_logo_84237.jpg Latvijas Pašvaldību savienība_51531.jpg 

mz_aplis_85158.jpg vidzeme.lv

Sīkdatnes un privātuma politika

(c) 2011-2018 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png