Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (16)
Sociālais dienests

bulta VEĻAS MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS PAKALPOJUMS

Pakalpojuma nosaukums

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojums 

Pakalpojuma turētājs

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma īss apraksts

Veļas mazgāšana un žāvēšanas pakalpojums ir maksas pakalpojums, personām, kuru mājokļos nav ierīkots ūdensvads vai nav pieejama veļas mašīna.

 

Saņēmēji: Fiziska persona. Mazsalacas novadā dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem, personām ar invaliditāti un trūcīgām ģimenēm (personām).

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

 

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-17.00

Trešdienās

9.00-17.00

Ceturtdienās

Piektdienās

9.00-17.00

9.00-17.00

Pakalpojuma maksa

Maksa par vienu mazgāšanas reizi (4 kg sausas veļas) (ietilpst veļas mazgājamais līdzeklis) – 1,52 euro (ar PVN).

Sociālais dienests


bulta VALSTS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālais dienests


bulta Sociālā rehabilitācija par valsts budžetu līdzekļiem

Pakalpojuma nosaukums

Sociālā rehabilitācija par valsts budžetu līdzekļiem 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālā rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, kas ietver līdz 21 dienu ilgu rehabilitācijas kursu, par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt: 


1. personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadu vecuma līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma), kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā; 
2. likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem 2. un 4. pantā minētās personas; 
3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētās personas; 
4. personas ar prognozējamo invaliditāti darbspējas vecumā un personas ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plāna ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumus.

 

Saņēmēji: Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

1. Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu Pakalpojumus institūcijā; 
1.1. Persona iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kurā ir šāda informācija: funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods, blakus diagnozes kods atbilstoši SSK-10, norādot medicīniskā kontrindikācijas, kuru dēļ persona nedrīkstētu saņemt pakalpojumus.

Ja personai ir, nepieciešams iesniegt medicīniskā rehabilitācijas izraksta kopiju. 


1.2. Sociālais dienests personas dzīvesvietā novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam. 


2. Lai politiski represētā persona vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki vai cietušas personas saņemtu Pakalpojumu: 
2.1. persona iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu; 
2.2. statusu apliecinošas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; 
2.3. ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai.

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

1. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību vai personas neatbilstību pakalpojuma saņemšanai. Lēmumu un dokumentus nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. 
2. Sociālās integrācijas valsts aģentūra pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu, pakalpojuma piešķiršanu steidzamības kārtā, par personas uzņemšanu pakalpojuma saņēmēju rindā vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem 
(Ministru kabinets; noteikumi; 279; 2009.04.04.)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinums, statusu apliecinošas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (pēc vajadzības).

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

 

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

Termiņš

Sociālais dienests 5 darbdienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par nepieciešamību personai piešķirt Pakalpojumu vai par personas neatbilstību Pakalpojumu saņemšanai.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušiem bērniem

Pakalpojuma nosaukums

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušiem bērniem 

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālu atbalstu bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

 

Saņēmēji: Fiziska persona. Sociālā rehabilitācija tiek sniegta bērnam (personai līdz 18 gadu vecumam), kurš ir prettiesisku darbību upuris.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pakalpojumu, nepieciešami šādi dokumenti: 
1.Bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas iesniegums par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot, no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi; 
2.Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums; 
3.Izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu var saņemt, ja Sociālais dienests izsniedzis nosūtījumu bērna sociālajai rehabilitācijai. Rehabilitācijas pakalpojums var tikt sniegts sekojošos veidos: 
•Konsultācijas  (ne vairāk par 10 reizēm); 
•Sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā (30 dienu kurss). 


Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu ir nepieciešams, lai kopā ar bērnu sociālās rehabilitācijas institūcijā uzturētos kāds viņa ģimenes loceklis vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā institūcijā finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz iespējami tuvu dzīvesvietai.  Ja nepieciešams, Sociālais dienests organizē bērna nokļūšanu līdz sociālo pakalpojumu sniedzējam. Pēc speciālista pamatota atzinuma bērnam papildus var piešķirt 10 psihologa konsultācijas dzīvesvietā, vai pakalpojums rehabilitācijas iestādē var būt pagarināts līdz 60 dienām. Pakalpojums tiek sniegts nodibinājumā “Centrs Valdardze”.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām 
(Ministru kabinets; noteikumi; 1613; 2010.01.01.)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, psihologa vai sociālā darbinieka atzinums un  izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

 

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

Termiņš

Sociālais dienests, saņemot nepieciešamos dokumentus, 3 darba dienu laikā izsniedz dienesta vadītāja, bērna vecākam, audžuģimenei, aizbildnim vai bāriņtiesai nosūtījumu bērna rehabilitācijai.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta Valsts finansētie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbības veicējiem

Pakalpojuma nosaukums

Valsts finansētie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbības veicējiem 

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojumu mērķis ir nodrošināt personām, kuras cietušas no vardarbības, psihosociālu palīdzību, veicināt personas sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu. Vardarbības veicēju gadījumā mazināt vai novērst turpmākās vardarbības riskus.

 

Saņēmēji: Fiziska persona. Vardarbībā cietušas pilngadīgas personas un vardarbības veicēji.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pakalpojumu, nepieciešami šādi dokumenti: 
1. Iesniegums
2. Izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas lēmumu par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir); 

3. Tiesas vai tiesneša lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu par nošķiršanu ( ja tāds ir).

 

 2. solis / Pakalpojuma saņemšana

1. Sociālais darbinieks 5 darbdienu laikā sagatavo atzinumu.

2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt cietušam vai vardarbības veicējam rehabilitācijas pakalpojumu.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām 
(Ministru kabinets; noteikumi; 790; 2015.01.01.)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas lēmumu par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir) un tiesas vai tiesneša lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu par nošķiršanu ( ja tāds ir).

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

 

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

Termiņš

Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas 5 darba dienu laikā pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu pilngadīgai personai.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

 

NODERĪGAS SAITES:


INFORMĀCIJA UN ATBALSTS NOZIEGUMOS CIETUŠAJIEM VAI TIEM, KURI IR BIJUŠI NOZIEGUMA ACULIECINIEKI https://www.cietusajiem.lv/lv/

 

CENTRS DARDEDZE PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI http://www.centrsdardedze.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem

 

Vardarbību veikušo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojums http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/buklets_vardarbibu_veicejiem.pdf

 

E-apmācības “Mēs aizsargājam bērnus no seksuālas vardarbības” tika veidots, lai izstrādātu kvalitatīvus izglītības resursus vecākiem www.pasargabernu.lv

Sociālais dienests


bulta Ēdināšanas izdevumu segšanai Mazsalacas novada skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai - Ēdināšanas izdevumu segšanai Mazsalacas novada skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas citu pašvaldību skolās

Pakalpojuma īss apraksts

Tiesību saņemt pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās bērni vai bērns iegūst pamatizglītību vai turpina pamatizglītības iegūšanu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Speciālo izglītības programmu apguvušo skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai citu pašvaldību vispārizglītojošās skolās ar skolēna izmitināšanu, kur netiek nodrošināta pilnā valsts apgādība, līdzekļus pārskaitot pakalpojumu sniedzējiem pēc rēķina saņemšanas.

 

Pabalstu piešķir uz trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusa laiku.

 

Tiesību saņemt pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās bērni vai bērns iegūst pamatizglītību vai turpina pamatizglītības iegūšanu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pabalstu, persona vēršas Mazsalacas novada Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu.

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks izvērtējot iesniegtos dokumentus pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Sociālais dienests par pabalsta piešķiršanu paziņo rakstveidā. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt pabalstu, Sociālais dienests atteikumu pamato, kā arī norāda pārsūdzības termiņu.

 

Pabalstu izmaksu pārtrauc, ja izglītojamais regulāri pārkāpj izglītības iestādes kārtības noteikumus vai bez attaisnota iemesla ir kavējis mācības 3 dienas mēnesī vai 20 stundas semestrī (septembris-decembris un janvāris-maijs) un izglītojamo vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās problēmas risināšanā (minēto informāciju rakstiski iesniedz mācību iestāde).

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums  
(Saeima; likums; 2003.01.01.)

Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā 
(Mazsalacas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 22; 2013.20.11.)

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

 

 

Klientu pieņemšana Mazsalacas novada pagasta pārvaldēs:

 

Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, LV-4216 

Sociālā darbiniece Ineta Fromberga 

Trešdienās 

9.00-12.00 

 

 

 

Klientu pieņemšana Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļos, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā,
 LV-4213

Sociālā darbiniece Ance Putniņa

Pirmdienās 

9.00-12.00 

 

Termiņš

10 darba dienas, no dienas, kad saņemts iesniegums.

Atgādinājums

Pabalstu piešķir uz trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusa laiku.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta Mazsalacas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksa

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai - Mazsalacas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu ēdināšanas (pusdienu) izdevumu apmaksai 

Pakalpojuma īss apraksts

Tiesību saņemt pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās bērni vai bērns iegūst pamatizglītību vai turpina pamatizglītības iegūšanu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Mazsalacas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu ēdināšanas /pusdienu/ izdevumu apmaksai, līdzekļus pārskaitot pakalpojumu sniedzējiem pēc rēķina saņemšanas.

Pabalstu piešķir uz trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusa laiku.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pabalstu, persona vēršas Mazsalacas novada Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu.

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks izvērtējot iesniegtos dokumentus pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Sociālais dienests par pabalsta piešķiršanu paziņo rakstveidā. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt pabalstu, Sociālais dienests atteikumu pamato, kā arī norāda pārsūdzības termiņu.

 

Pabalstu izmaksu pārtrauc, ja izglītojamais regulāri pārkāpj izglītības iestādes kārtības noteikumus vai bez attaisnota iemesla ir kavējis mācības 3 dienas mēnesī vai 20 stundas semestrī (septembris-decembris un janvāris-maijs) un izglītojamo vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās problēmas risināšanā (minēto informāciju rakstiski iesniedz mācību iestāde).

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums  
(Saeima; likums; 2003.01.01.)

Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā 
(Mazsalacas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 22; 2013.20.11.)

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

 

 

Klientu pieņemšana Mazsalacas novada pagasta pārvaldēs:

 

Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, LV-4216 

Sociālā darbiniece Ineta Fromberga 

Trešdienās 

9.00-12.00 

 

 

 

Klientu pieņemšana Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļos, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā,
 LV-4213

Sociālā darbiniece Ance Putniņa

Pirmdienās 

9.00-12.00 

 

Termiņš

10 darba dienas, no dienas, kad saņemts iesniegums.

Atgādinājums

Pabalstu piešķir uz trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusa laiku.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes bērnu visu ēdināšanas izdevumu apmaksa

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai - Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes bērnu visu ēdināšanas izdevumu apmaksai

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalsts, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes bērnu visu ēdināšanas izdevumu apmaksai. Pabalstu pārskaitot pakalpojumu sniedzējam pēc apmeklējuma lapas un rēķina saņemšanas vai izmaksājot vecākiem.

 

Pabalstu piešķir uz trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusa laiku.

 

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pabalstu, persona vēršas Mazsalacas novada Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu.

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks izvērtējot iesniegtos dokumentus pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Sociālais dienests par pabalsta piešķiršanu paziņo rakstveidā. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt pabalstu, Sociālais dienests atteikumu pamato, kā arī norāda pārsūdzības termiņu.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums  
(Saeima; likums; 2003.01.01.)

Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā 
(Mazsalacas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 22; 2013.20.11.)

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

 

 

Klientu pieņemšana Mazsalacas novada pagasta pārvaldēs:

 

Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, LV-4216 

Sociālā darbiniece Ineta Fromberga 

Trešdienās 

9.00-12.00 

 

 

 

Klientu pieņemšana Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļos, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā,
 LV-4213

Sociālā darbiniece Ance Putniņa

Pirmdienās 

9.00-12.00 

 

Termiņš

10 darba dienas, no dienas, kad saņemts iesniegums.

Atgādinājums

Pabalstu piešķir uz trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusa laiku.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai - Skolas piederumu iegādei

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai - Skolas piederumu iegādei

 

Pakalpojuma īss apraksts

Tiesību saņemt pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās bērni vai bērns iegūst pamatizglītību vai turpina pamatizglītības iegūšanu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, skolas piederumu iegādei – 25.00 euro (katram bērnam, ko izmaksā vienu reizi gadā (augustā, septembrī)

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pabalstu, persona vēršas Mazsalacas novada Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu.

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks izvērtējot iesniegtos dokumentus pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Sociālais dienests par pabalsta piešķiršanu paziņo rakstveidā. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt pabalstu, Sociālais dienests atteikumu pamato, kā arī norāda pārsūdzības termiņu.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums  
(Saeima; likums; 2003.01.01.)

Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā 
(Mazsalacas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 22; 2013.20.11.)

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

 

 

Klientu pieņemšana Mazsalacas novada pagasta pārvaldēs:

 

Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, LV-4216 

Sociālā darbiniece Ineta Fromberga 

Trešdienās 

9.00-12.00 

 

 

 

Klientu pieņemšana Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļos, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā,
 LV-4213

Sociālā darbiniece Ance Putniņa

Pirmdienās 

9.00-12.00 

 

Termiņš

10 darba dienas, no dienas, kad saņemts iesniegums.

Atgādinājums

Katram bērnam, ko izmaksā vienu reizi gadā (augustā, septembrī).

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta 2018. gada Mazsalacas novada Sociālā dienesta statistika

 

Sociālais dienests


bulta Materiālais atbalsts personas nāves gadījumā

Materiālo atbalstu personas nāves gadījumā ir tiesības saņemt mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīves vieta bija Mazsalacas novada administratīvā teritorija, ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmušies veikt apbedīšanu.

Materiālo atbalstu piešķir, ja valsts apbedīšanas garantētais pabalsts vai pabalsti, ir mazāki par 513.00 euro. Piešķiramā pabalsta apmēru veido starpībā starp 513.00 euro un piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru, bet ne vairāk kā 214.00 euro.

Materiālo atbalstu piešķir pamatojoties uz iesniegumu un miršanas apliecības kopiju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmuma kopiju. 

Dokumenti jāiesniedz mēneša laikā no personas miršanas brīža Mazsalacas novada Sociālajam dienestam.

 

Iesniegums

 

2009.gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr.5 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā

Sociālais dienests


bulta Materiālais atbalsts daudzbērnu, aizbildņu, audžu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns invalīds

Pakalpojuma nosaukums

Materiālais atbalsts daudzbērnu, aizbildņu un audžu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti 

Pakalpojuma īss apraksts

Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Aizbildņu vai audžuģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ievietots bērns, ja lēmumu par ārpus ģimenes aprūpi ir pieņēmusi Mazsalacas novada bāriņtiesa. Minētajām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti piešķir šādus materiālā atbalsta veidus:

 • Vienreizēju materiālo atbalstu ar dzīvojamo telpu saistīto izdevumu segšanai 120.00 euro apmērā;
 • Vienreizēju materiālo atbalstu skolas piederumu iegādei 25.00 euro apmērā katram bērnam, kurš mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē ( izmaksā augustā, septembrī)
 • Materiālais atbalsts ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai bērniem no daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti Mazsalacas novada Pirmskolas izglītības iestādē un Mazsalacas vidusskolā, aizbildnībā un audžuģimenē esošajiem bērniem jebkurā pirmskolas vai vidējās izglītības iestādē, līdzekļus pārskaitot pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina un apmeklējuma lapas saņemšanas. Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir uz vienu mācību semestri, vai no septembra līdz decembrim un no janvāra līdz jūnijam. Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai vispārējās izglītības iestādē pārtrauc sniegt, ja izglītojamais pārkāpj izglītības iestādes kārtības noteikumus vai bez attaisnota iemesla ir kavējis mācības 3 dienas mēnesī vai 20 stundas semestrī un izglītojamā vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās problēmas risināšanā (minēto informāciju rakstiski iesniedz mācību iestāde).

 

Saņēmēji: Fiziska persona.

Personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mazsalacas novada administratīvā teritorija. Daudzbērnu ģimene, aizbildņu vai audžuģimene ar Mazsalacas novada bāriņtiesas pieņemto lēmumu.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pabalstu, persona iesniedz Sociālā dienestā vai pagastu pārvaldēs iesniegumu.

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Minētos materiāla veidus atbalstu piešķir pamatojoties uz vecāku iesniegumu, neizvērtējot materiālo situāciju.

Pakalpojumu saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Materiālo atbalstu piešķir, ja minētajiem mērķiem ģimene nesaņem sociālās palīdzības pabalstus.

 

Klātiene Mazsalacas novada Sociālais dienests

Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

Cita kontaktinformācija: 64251404; 28345161; 29372138

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā
(Mazsalacas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 5; 2009.26.08.)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

 

Klientu pieņemšana Mazsalacas novada pagasta pārvaldēs:

 

Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, LV-4216 

Sociālā darbiniece Ineta Fromberga 

Trešdienās 

9.00-12.00 

 

 

 

Klientu pieņemšana Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļos, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā,
 LV-4213

Sociālā darbiniece Ance Putniņa

Pirmdienās 

9.00-12.00 

 

Termiņš

10 darba dienas

Atgādinājums

Materiālo atbalstu piešķir, ja minētajiem mērķiem ģimene nesaņem sociālās palīdzības pabalstus.

Pārsūdzības iespējas

Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt Mazsalacas novada pašvaldības domē.

Sociālais dienests


bulta Pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts krīzes situācijā 

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu krīzes situācijā (situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība),

piešķir līdz 285.00 euro vienai personai (ģimenei), ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.

 

Saņēmēji: Fiziska persona.

Pabalstu piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, pamatojoties uz prasītāja iesniegumu, kurā aprakstīta krīzes situācija, kas saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pabalstu, persona vēršas Mazsalacas novada Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu, kurā aprakstīta krīzes situācija, kas notikusi ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās un nepieciešamā pabalsta apmērs.

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un apmēru pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju.

 

Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā Dienests pieņem 3 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums  
(Saeima; likums; 2003.01.01.)

Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā 
(Mazsalacas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 22; 2013.20.11.)

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

 

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00


 

Klientu pieņemšana Mazsalacas novada pagasta pārvaldēs:

 

Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, LV-4216 

Sociālā darbiniece Ineta Fromberga 

Trešdienās 

9.00-12.00 

 

 

Klientu pieņemšana Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļos, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā,
 LV-4213

Sociālā darbiniece Ance Putniņa

Pirmdienās

9.00-12.00

 

Termiņš

3 darba dienas, no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta TRŪCĪGAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

Pakalpojuma nosaukums

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 

Pakalpojuma īss apraksts

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.

 

Lai novērtētu personas (ģimenes) atbilstību trūcīgā statusam, nepieciešams iesniegt izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem. Tiek vērtēta arī nekustamā īpašuma piederība. Trūcīgai personai var piederēt īpašums, kur tā ir deklarējusies un dzīvo, kā arī viens transportlīdzeklis, kuru izmanto ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Daudzbērnu ģimenei divi transportlīdzekļi.

 

Trūcīgās personas statuss tiek piešķirts, ja:

 • persona  nav noslēgusi uztura līgumu;
 • persona nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 • darbspējīga persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Trūcīgas personas statuss tiek piešķirts:

 • uz trīs mēnešiem – darbspējīgām personām;
 • uz sešiem mēnešiem – darbnespējīgām personām.

Saņēmēji: Fiziska persona. Personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Mazsalacas novada administratīvā teritorijā.  

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pabalstu, klātienē  jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Mazsalacas novada Sociālam dienestam. Pievienojot klāt ienākumu un materiālo resursu apliecinošus dokumentus (kontu izrakstus) par sevi un ģimenes locekļiem (par pēdējiem trīs mēnešiem). Kopā ar sociālo darbinieku jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Ja nepieciešams, sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, apsekojot personu (ģimeni) dzīvesvietā, un sastāda aktu par personas (ģimenes) apsekošanu dzīvesvietā.

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks izvērtējot iesniegtos dokumentus,  30 dienu laikā pieņem lēmumu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu.

 

Pozitīva lēmuma rezultātā izsniedz ģimenei (personai) izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
(Saeima; likumi; 2003.01.01.)

Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
(Ministru Kabinets; noteikumi; 299; 2010.04.01.)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, izraksts no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

 

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

 

Klientu pieņemšana Mazsalacas novada pagasta pārvaldēs:

 

Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, LV-4216 

Sociālā darbiniece Ineta Fromberga 

Trešdienās 

9.00-12.00 

 

 

Klientu pieņemšana Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļos, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā,
 LV-4213

Sociālā darbiniece Ance Putniņa

Pirmdienās 

9.00-12.00 

 

Termiņš

30 dienas

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta DZĪVOKĻA PABALSTS

Pakalpojuma nosaukums

Dzīvokļa pabalsts 

Pakalpojuma īss apraksts

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts izdevumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īres maksu, maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai, kā arī nodrošināšanai ar malku.

 

Pabalstu piešķir reizi gadā 120.00 euro apmērā, vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus, kas nepieciešami ģimenes mājokļa uzturēšanai.

 

Pabalstu izmaksā naudā vai pēc sociālā darba speciālista atzinuma, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā aizstāj ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā).

 

Saņēmēji: Fiziska persona

 

Tiesības saņemt pabalstu ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, un ģimenes, kur kāds no ģimenes locekļiem ir ar 1.un 2.grupas invaliditāti.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pabalstu, persona vēršas Mazsalacas novada Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai ar rakstveida iesniegumu, izdevumu apliecinošiem dokumentiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas saistītiem izdevumiem.

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks izvērtējot iesniegtos dokumentus pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Sociālais dienests par pabalsta piešķiršanu paziņo rakstveidā. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt pabalstu, Sociālais dienests atteikumu pamato, kā arī norāda pārsūdzības termiņu.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums  
(Saeima; likums; 2003.01.01.)

Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā 
(Mazsalacas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 22; 2013.20.11.)

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

 

 

Klientu pieņemšana Mazsalacas novada pagasta pārvaldēs:

Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, LV-4216 

Sociālā darbiniece Ineta Fromberga 

Trešdienās 

9.00-12.00 

 

 

Klientu pieņemšana Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļos, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā,
 LV-4213

Sociālā darbiniece Ance Putniņa

Pirmdienās 

9.00-12.00 

 

Termiņš

10 darba dienas, no dienas, kad saņemts iesniegums

Atgādinājums

Pabalstu piešķir 1 reizi  gadā

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta Sociālā dienesta uzdevumi

Dienests pilda šādus uzdevumus:

 • veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personām vai personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • novērtē pēc sociālās palīdzības vērsušos personu (turpmāk tekstā - klientu) vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • nosaka klientu līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
 • administrē novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
 • novērtē Dienesta administrēto un novada pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 • izstrādā sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
 • informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus sociālo tiesību jomā.
Sociālais dienests


bulta Mazsalacas novada Sociālais dienests

Sociālā dienesta KLIENTA PIENĀKUMI:

 
1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai; 
2) sniegt ziņas par sevi; 
3) aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus; 
4) izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm); 
5) saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem; 
6) atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu;
7) iesaistīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos.

 

Sociālais dienests


bulta Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai

Apraksts:

Pašvaldībā tiek piemērots valstī noteiktais garantētais minimālā ienākuma līmenis 53,00 EUR mēnesī.

 

Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas pamatvajadzību apmierināšanai.

 

Pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši MK 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”. 

 

Iesniegums

 

Iztikas līdzekļu deklarācija


20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


bulta SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI

Sociālais dienests


bulta Ziņas par iestādi

Sociālais dienests


bulta MAZNODROŠINĀTAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

Pakalpojuma nosaukums

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 

Pakalpojuma īss apraksts

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 250.00 euro.

 

Lai novērtētu personas (ģimenes) atbilstību maznodrošinātā statusam, nepieciešams iesniegt izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem. Tiek vērtēta arī nekustamā īpašuma piederība. Maznodrošinātai personai var piederēt īpašums, kur tā ir deklarējusies un dzīvo, kā arī viens transportlīdzeklis, kuru izmanto ikdienas vajadzību nodrošināšanai.

 

Maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts, ja:

 • persona  nav noslēgusi uztura līgumu;
 • persona nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 • darbspējīga persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts:

 • uz trīs mēnešiem – darbspējīgām personām;
 • uz sešiem mēnešiem – darbnespējīgām personām.

Saņēmēji: Fiziska persona. Personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Mazsalacas novada administratīvā teritorijā.  

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieprasītu pabalstu, klātienē  jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Mazsalacas novada Sociālam dienestam. Pievienojot klāt ienākumu un materiālo resursu apliecinošus dokumentus (kontu izrakstus) par sevi un ģimenes locekļiem (par pēdējiem trīs mēnešiem). Kopā ar sociālo darbinieku jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Ja nepieciešams, sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, apsekojot personu (ģimeni) dzīvesvietā, un sastāda aktu par personas (ģimenes) apsekošanu dzīvesvietā.

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks izvērtējot iesniegtos dokumentus, 30 dienu laikā pieņem lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu.

 

Pozitīva lēmuma rezultātā izsniedz ģimenei (personai) izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 
(Saeima; likumi; 2003.01.01.)

 

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
(Mazsalacas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 1; 2010.10.02.)

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, izraksts no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

 

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

 

Klientu pieņemšana Mazsalacas novada pagasta pārvaldēs:

 

Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramatā, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, LV-4216 

Sociālā darbiniece Ineta Fromberga 

Trešdienās 

9.00-12.00 

 

 

Klientu pieņemšana Sēļu pagasta pārvaldē, "Sēļu muiža",  Sēļos, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā,
 LV-4213

Sociālā darbiniece Ance Putniņa

Pirmdienās 

9.00-12.00 

 

Termiņš

30 dienas

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

Sociālais dienests


bulta Mazsalacas novada Sociālais dienests

Sociālā dienesta KLIENTA TIESĪBAS:


1) bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību; 
2) bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu; 
3) pieprasīt un saņemt likumā minētos sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību; 
4) saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību klientam nesniegt; 
5) līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā; 
6) likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu; 
7) vērsties ar iesniegumu par sniegto sociālo pakalpojumu neapmierinošo kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.

Sociālais dienests


bulta Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai

Sociālais dienests


bulta Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību

 

Bārenim un bez vacāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, ir pieejami šādi pabalsti:

 • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 285.00 euro apmērā  (vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru);
 • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 65.00 euro vai 107 euro bārenim ar invaliditāti kopš bērnības izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis, ko apliecina mācību iestādes izdota izziņa janvārī un septembrī;
 • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 65.00 euro vai 107 euro bārenim ar invaliditāti kopš bērnības izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā un sekmīgi apgūst studiju programmu;
 • izdevumu segšanai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īri līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja dzīvoklis tiek īrēts pašvaldības administratīvajā teritorijā, atsevišķos gadījumos citā administratīvā teritorijā (mācības);
 • pastāvīgas dzīves uzsākšanai izmaksā vienreizēju pabalstu 130,00 euro apmērā vai bārenim ar invaliditāti kopš bērnības – 215,00 euro

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


bulta Pabalsts audžuģimenēm

Pabalsta apmērs:

 • pabalsts bērna uzturam – 150.00 euro (izmaksā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu katru mēnesi);
 • pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 50.00 euro (izmaksā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu katru mēnesi).

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


bulta Pabalsts aizbildnim

Aizbildnim par katru aizbildnībā esošu bērnu piešķir pabalstu 29.00 euro mēnesī.

 

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

 

Sociālais dienests


bulta Pabalsts veselības aprūpei

Tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Mazsalacas novadā dzīvesvietu deklarējušām:

 • trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām),
 • pensionāriem, kuru ienākumi ir mazāki par 250.00 euro mēnesī,
 • personām ar 1.,2.un 3.grupas invaliditāti,
 • bērniem ar invaliditāti.

Pabalsts tiek piešķirts:

 • ārstēšanai no atkarības līdz 72.00 euro gadā vienai personai;
 • par uzturēšanos ārstniecības iestādes stacionārā 50% apmērā no samaksātās summas, bet ne vairāk kā 72.00 euro gadā vienai personai;
 • par psihologa konsultācijām līdz 72.00 euro gadā vienai personai;
 • par ārstniecības pakalpojumiem, zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentu iegādi 50% apmērā no samaksātās summas, bet ne vairāk kā 72.00 euro gadā vienai personai (attaisnojošo dokumentu oriģinālus (čekus) jāiesniedz ne vecākus par 6 mēnešiem).

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


bulta Pabalsts ceļa izdevumu kompensācijai

Pabalsts tiek piešķirts personai, kura Nodarbinātības Valsts Aģentūrā ieguvusi bezdarbnieka statusu un pilda individuālā darba meklēšanas plāna izvirzītos uzdevumus – apmeklē karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (seminārus, lekcijas, individuālās konsultācijas pie psihologa, jurista, psihoterapeita) un ar darba meklētāja dienasgrāmatu apmeklē darba devēju ar mērķi pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Pabalsts tiek piešķirts pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (braukšanas biļetes).

 

Pabalstu piešķir un izmaksā sešus mēnešus no sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanas un tā apmērs līdz 86.00 euro par visu periodu. Pabalsta piešķiršanu var atteikt, ja persona apzināti nepilda sociālās rehabilitācijas plāna uzdevumus vai Nodarbinātības Valsts aģentūras individuālā darba meklēšanas plāna izvirzītos uzdevumus.

 

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


bulta Ēdināšanas pabalsts pieaugušajām personām natūrā

 

Pabalsts tiek piešķirts personai, kura pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības pēc ēdiena, bet sadarbojas ar sociālo dienestu, ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, aktīvi iesaistās savas situācijas uzlabošanā Pabalsts tiek piešķirts divas reizes gadā uz 3 mēnešiem - janvārī, februārī, martā un oktobrī, novembrī, decembrī. Pabalsts tiek piešķirts natūrā – pārtikas talona silta ēdiena saņemšanai līdzņemšanai (trīs reizes nedēļā) ēdināšanas iestādē.

 

Iesniegums

 

20.11.2013. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


bulta MATERIĀLAIS ATBALSTS

Sociālais dienests


bulta Materiālais atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

Materiālu atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir izglītojamiem no 5 gadu vecuma, kuri Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestādēs apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu vai mācās no 1. līdz 7. klasei.

 

Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā personai (ģimenei), neizvērtējot viņa materiālos resursus, ja personas (ģimenes) darba vieta ir Mazsalacas novadā vai tai pieder nekustāmais īpašums Mazsalacas novadā vai tā veic uzņēmējdarbību Mazsalacas novadā un tās bērni no 5 gadu vecuma apgūst Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības programmu vai mācās no 1. līdz 7. klasei.

 

Materiālo pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamiem piešķir saskaņā ar mācību iestāžu iesniegtajiem izglītojamo sarakstiem, apmaksājot pašvaldības izglītības iestādes ēdināšanas izdevumus vai naudu pārskaitot pakalpojumu sniedzējam pēc rēķina saņemšanas.

 

Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pārtrauc sniegt 5. - 7.klašu izglītojamiem, kuri pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus vai bez attaisnota iemesla kavējis mācības 3 dienas mēnesī vai 20 stundas semestrī  un ja vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās problēmas risināšanā.

 

Iesniegums

 

2009. gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”

Sociālais dienests


bulta Materiālais atbalsts dzīves jubilejā

Tiesības saņemt materiālu atbalstu dzīves jubilejās ir Mazsalacas novadā dzīvesvietu deklarējušām personām: sasniedzot 80,85 gadu jubileju 15.00 euro;

 

sasniedzot 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 gadu jubileju 20.00 euro;

 

sasniedzot 100 un vairāk gadu jubileju 100.00 euro.

 

Materiālais atbalsts norādītajā apmērā tiek izmaksāts naudā vai tiek izsniegta dāvanu karte iepriekš minēto summu vērtībā.

 

Iesniegums

 

2009.gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr.5 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”

Sociālais dienests


bulta Materiālais atbalsts politiski represētām personām

Materiālā atbalsta apmērs vienai represētai personai ir 20 euro.


Materiālo atbalstu piešķir personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mazsalacas novada administratīvā teritorija.

Materiālais atbalsts tiek piešķirts reizi gadā, un tiek izmaksāts novembrī, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Materiālā atbalsta saņemšanai persona iesniedz Sociālā dienestā vai pagastu pārvaldēs iesniegumu, pievienojot tam politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).

 

Iesniegumu persona iesniedz katru gadu laikā no 1. septembra līdz 1. novembrim.

 

Iesniegums


2012. gada 16.maija saistošie noteikumi Nr. 4 “Par materiālo atbalstu politiski represētām personām

Sociālais dienests


bulta SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Neizvērtējot personas vai ģimenes materiālos resursus, no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē šādus pakalpojumus:

 • sociālais darbs;
 • atbalsta un pašpalīdzības grupas;
 • sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nepilngadīgām personām krīzes 3 situācijā līdz 60 dienām, ja nav iespējams saņemt valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

Izvērtējot personas vai ģimenes materiālos resursus, no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē aprūpi mājās vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem.

 

Citus sociālos pakalpojumus finansē valsts vai par tiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā maksā persona vai tās apgādnieks. Ja Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā nav institūciju attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, Sociālais dienests slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. 

IESNIEGUMS

Psihologa pakalpojumi

 

Psihologa pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā dienesta darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijā.

 

Veļas mazgāšanas pakalpojums

 

Veļas mazgāšana ir maksas pakalpojums, kas tiek sniegts pensionāriem, personām ar invaliditāti un trūcīgām ģimenēm (personām), kuru mājokļos nav ierīkots ūdensvads vai nav pieejama veļas mašīna. Maksa par 1 mazgāšanas reizi (4 kg sausas veļas) – 1,52 euro.

Sociālais dienests


bulta Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Pašvaldības līdzfinansētu ilgstošo sociālo aprūpes pakalpojumu var saņemt:

 • personas, kuras ir vientuļas, kurām nav likumīgo apgādnieku, un kurām nav citu materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var norēķināties par aprūpi institūcijā;
 • personas, kurām nav materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var norēķināties par aprūpi institūcijā, un kuru likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem un paši citu objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi.

Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieaugušo aprūpes institūcijā personai pieņem Sociālais dienests. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot attiecīgu līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”. Sociālais dienests izvērtē personu iespējas samaksāt par aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācija norādītajām ziņām un elektroniski pieejamo informāciju datu bāzēs.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā”

Sociālais dienests


bulta Īslaicīga sociālā aprūpe ārstniecības iestādē pilngadīgām personām

 

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē ir pakalpojums personām, kuras pēc ārstniecības personas novērtējuma veselības stāvokļa dēļ ir nonākušas ārkārtas situācijā un kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

 

Pašvaldības līdzfinansētu pakalpojumu var saņemt:

 • personas, kuras ir vientuļas, kurām nav likumīgo apgādnieku un nav citu materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.
 • personas, kuru likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem un paši citu objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi un kurām nav materiālo resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem. Pakalpojumu piešķiršanas laiku var pagarināt, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Personas, atbilstoši dienu skaitam, kurā saņemts pakalpojums, maksā par pakalpojumu 90% mēnesī no iepriekšējo trīs mēnešu ienākumiem. Ja personai nav ienākumu, Sociālais dienests, izvērtējot personas materiālo stāvokli, var atbrīvot personu no līdzdalības maksājuma.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā

Sociālais dienests


bulta Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nepilngadīgām personām

Mazsalacas novada pašvaldības finansēta īslaicīgā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nepilngadīgām personām tiek nodrošināta krīzes situācijās vai gadījumos, ja cits aprūpes veids nav iespējams, kamēr tiek risināts jautājums par nepilngadīgās personas ārpusģimenes aprūpi.

 

Īslaicīgā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nepilngadīgajai personai tiek nodrošināta līdz diviem mēnešiem.

Nepilngadīgā persona tiek ievietota īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmuma pamata.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā

Sociālais dienests


bulta Atbalsta un pašpalīdzības grupas

Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību un grupā risināt problēmas un saņemt atbalstu to risināšanai, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju savām spējām, lai uzlabotu savu sociālo situāciju. Tiesības saņemt atbalsta, izglītojošās un pašpalīdzības grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties, lai uzlabotu savu sociālo situāciju. Lai saņemtu šo pakalpojumu, persona griežas sociālajā dienestā, lai izteiktu vēlmi piedalīties atbalsta un pašpalīdzības grupās. Atbalsta un pašpalīdzības grupas vada psihologs vai sociālais darbinieks.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā


Sociālais dienests


bulta Sociālais darbs dienestā

Sociālais darbs dienestā nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Sociālā darba pakalpojumu var saņemt jebkura persona, kura ir nonākusi krīzes situācijā vai nespēj saviem spēkiem atrisināt sociālu problēmu.

 

2012.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā

Sociālais dienests


bulta Aprūpe mājās

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā

Pakalpojuma īss apraksts

Aprūpe mājās ir pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja persona objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas.

 

Pakalpojumu „Aprūpe mājās” Sociālais dienests nodrošina darba dienās un sniedz aprūpētājs, kuru darbu vada sociālais darbinieks.

 

Pašvaldības apmaksātu Aprūpi piešķir klientiem, ja to visi ienākumi (vecuma pensija, invaliditātes pensija, pabalsti, izņemot pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana) nepārsniedz 250.00 euro.

 

Aprūpes biežums līmenis:

1. līmenis: Aprūpe 2* nedēļā, kopā līdz 4 stundām

2. līmenis: Aprūpe 2 – 3* nedēļā, kopā līdz 6 stundām

3. līmenis: Aprūpe 5* nedēļā, kopā līdz 10 stundām

4. līmenis: Aprūpe 5* nedēļā, kopā līdz 20 stundām

 

Par aprūpes nepieciešamību un tās apjomu aprūpējamai personai lemj Sociālais dienests.

 

Saņēmēji: Fiziska persona. Mazsalacas novadā dzīvesvietu deklarējušiem un dzīvojošiem veciem cilvēkiem, kuriem nav likumisko apgādnieku, bērniem invalīdiem, pieaugušiem invalīdiem, kā arī personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt mājas darbus un personisko aprūpi.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Persona vai personas likumiskais pārstāvis griežas Mazsalacas novada Sociālā dienestā un jāiesniedz rakstisks iesniegums un pievienojot nepieciešamos dokumentus.

 

Sociālais darbinieks piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic apsekošanu mājās.

 

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Mazsalacas novada Sociālais dienests  desmit darba dienu laikā, skaitot no visu paredzēto dokumentu saņemšanas brīža, pieņem lēmumu par Aprūpes sniegšanu vai par atteikumu sniegt Aprūpi un noslēdz līgumu starp klientu, viņa apgādnieku un pakalpojumu sniedzēju, bet, ja apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, līgumu noslēdz starp klientu, pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju.

 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā

(Mazsalacas novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 9; 2014.18.06.)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kurā norāda situācijas aprakstu un vēlamo risinājumu, dokumenti, kuri sniedz informāciju par klienta un tā apgādnieku maksātspēju; izziņu no ģimenes ārsta par Aprūpes nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību.

 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

29372138 (dienesta vadītāja A.Bērziņa)

 

Klientu pieņemšana

Darba laiki

Pirmdienās

9.00-12.00

Otrdienās

9.00-12.00

Trešdienās

9.00-12.00

Ceturtdienās

13.00-17.00

Termiņš

10 darbdienas

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Mazsalacas novada pašvaldībā.

Pakalpojuma maksa

Maksa par aprūpi nosakāma par stundu, pēc apstiprinātā maksas pakalpojuma izcenojuma - 3.01 euro par stundu  bez PVN  Maksa par aprūpi samazināma par 50% pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti.

 

Sociālais dienests


bulta HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS NOLIKTAVA

Pakalpojuma nosaukums

Humānās palīdzības noliktava 

Pakalpojuma turētājs

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālā dienesta humānās palīdzības noliktavā bezmaksas var saņemt lietotus apģērbus un pieejamos apavus.

 

Ja arī jūs vēlaties dalīties ar apģērbu vai mantām, kas ir labā stāvoklī, bet pašam/-ai vairs nav vajadzīgi, tās var ziedot humānajai noliktavai.

 

Pieņemsim Jūsu ziedojumus dienesta darba laikā vai piesakiet pa tālruni 64251404.

 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv

 

Kontaktinformācija

64251404; 28345161

 

Darba laiks

Otrdienās

9.00-12.00 un 13.00-15.00

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

 

Sociālais dienests


bulta Sociālais dienests informē

 

Mazsalacas novada Sociālais dienests novēl visiem veiksmīgu Jauno mācību gadu un aicina vecākus savlaicīgi pieprasīt pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai.
Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgajām ģimenēm, maznodrošinātajām ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri sasnieguši pilngadību, bet mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē līdz 24 gadu vecumam:

lasīt tālāk ↓
Sociālais dienests


bulta Mazsalacas novada Sociālais dienests

 

Mazsalacas novada Sociālais dienests ir Mazsalacas novada pašvaldības izveidota iestāde, kas administrē un nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kuras ir reģistrējušas savu dzīvesvietu Mazsalacas novada pašvaldības teritorijā.

 

Dienesta mērķis ir palīdzēt novada iedzīvotājiem atrisināt vai mazināt to sociālās problēmas, sniegt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un veicināt šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

 

ZIŅAS PAR IESTĀDI

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Tālr.: 64251404, 28345161

E-pasts: socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv


Sociālā dienesta vadītāja - Agrita Bērziņa, t. 29372138, 64251404, agrita.berzina@mazsalacasnovads.lv

Sociālie darbinieki:

Ineta Fromberga, ineta.fromberga@mazsalacasnovads.lv
Ance Putniņa, ance.putnina@mazsalacasnovads.lv 
Ilze Engere, ilze.engere@mazsalacasnovads.lv 


Sociālā aprūpētāja
 - Ilze Reinalde

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

 

 

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena 

 

Piektdiena

 

Mazsalacā
Parka ielā 31

 

9-12

 

9-12

 

9-12

 

13-16

 

-

 

Sēļu pagasta pārvaldē

 

-

 

-

 

9-12

 

-

 

-

 

Ramatas pagasta pārvaldē

 

9-12

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Soc.dienesta vadītāja

A.Bērziņa

 

-

10-12

(Parka ielā 14, Mazsalacas slimnīcā)

13-18

(Parka ielā 31, Sociālajā dienestā)

 

-

 

 

 

9-12

 

-

 

ES atbalsta paku izsniegšana

 

9-12

 

9-12

 

9-12

 

13-16

 

-

Veļas mazgāšana

 

9-16

-

 

9-16

 

9-16

 

9-16

Sociālās palīdzības noliktava

 

9-15

 

 

 

 

TRŪCĪGAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

 

MAZNODROŠINĀTAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA IEGŪŠANA

 

 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI

 

MATERIĀLAIS ATBALSTS 

 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 

VALSTS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 

 

ASISTENTA PAKALPOJUMS PAŠVALDĪBĀ (iesniegums)

 

EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJAM PERSONĀM (Pārtikas pakas, higiēnas komplekti)

CEĻŠ LĪDZ ES ATBALSTA PAKĀM ārkārtējās situācijas saistībā ar “Covid-19” laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās

 

HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS NOLIKTAVA

 

VEĻAS MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS PAKALPOJUMS

 

ATBALSTA TĀLRUNIS NOZIEGUMOS CIETUŠAJIEM

 

NODERĪGAS SAITES:

Nodarbinātības valsts aģentūras darba sludinājumi: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

Mājas lapa daudzbērnu ģimenēm - Latvijas goda ģimene: https://www.godagimene.lv/par-karti/

lasīt tālāk →
Sociālais dienests


 

izgarso_piedzivo_45726.gif

Pasākumi
2.oktobrī 18:00 Mazsalaca
Svētki novada skolotājiem
9.oktobrī 16:00 Mazsalaca
Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Freimani
11.oktobrī 09:00 Mazsalaca
Gadatirgus - rudens ogu tirgus
13.oktobrī 15:00 Mazsalaca
Stāstu pēcpusdiena, tēma “Dzelzceļa stāsti”
17.oktobrī 11:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada Cālis 2020
18.oktobrī 10:30 Mazsalaca
Gleznošanas nodarbības
22.oktobrī 14:00 Mazsalaca
Domrade
24.oktobrī 14:00 Mazsalaca
Popgrupu sadraudzības koncerts
24.oktobrī 18:00 Sēļi
Senās mūzikas koncerts “VIŅAS MAJESTĀTE MŪZA”
30.oktobrī 19:00 Ramata
Ražas balle
31.oktobrī 18:00 Mazsalaca
Deju kopu sadraudzības koncerts
31.oktobrī 20:00 Sēļi
Leģendu nakts Sēļu muižā
6.novembrī 10:00 Mazsalaca
Mobilā diagnostika
7.novembrī 15:00 Mazsalaca
Svecīšu vakars
27.novembrī 19:00 Mazsalaca
Izrāde "Vīrietis"
28.novembrī 14:00 Mazsalaca
Senioru biedrības pasākums “Parunāsim par jaunību vecumā”
Aktuāli
līdz 30.septembrim  Sēļi
Izstādes Sēļu muižā
līdz 19.oktobrim  Ramata
Leldes Ančevskas personālizstāde
līdz 30.oktobrim  Mazsalaca
Kristapa Berga mākslas darbu izstāde
Pasākumu arhīvs →
Fotogalerijas

Dzejas dienas Ramatā

 

Rollersprinta sacensības Mazsalacā

 

Dzejas dienu velobrauciens

 

Dzejas dienas Sēļu muižā

 

Raimonds Pauls un Dināra Rudāne Sēļu muižā

 

Zinību diena 2020

 

Mazsalacas novada sporta svētki Ramatā 2020

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

UD_Vidzeme_2020_WEB_Valka_250_34944.gif

 

CERT_Web_256x512px_V1-01_85618.gif

 

Baneris Kvadraats-01_114319.jpg

 

NG katalogs_91638.png

 

vidzemes_zemessargi (1)_42347.gif

 

 

BIS2_40224.gif

 

bangakpu_24856.JPG

 

Bernu_tiesibas_14433.gif

 

banner-vertical_93537.png

 

3td_Neatrodi_biblioteka_gramatu_22833.jpg

 

250x250_24841.jpg

papsjpg_24240.jpg

 

ST peislēgumi 750x521_13237.gif

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DI_250x250_115713.png

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpg(c) 2011-2020 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies