Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
A | A+
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
twitter facebook draugiem

bulta Ziņas par iestādi


 

Bāriņtiesa ir Mazsalacas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, LR Civillikums, LR  MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi", Administratīvā procesa likums un citi ārējie normatīvie tiesību akti.

 

Pārskats par Mazsalacas novada bāriņtiesas darbu 2018.gadā

 

Mazsalacas novada bāriņtiesas nolikums


Mazsalacas novada bāriņtiesas ētikas kodekss

 

Bāriņtiesas pienākumi:

 • aizstāvēt bērna vai citas aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
  izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai aizgādnībā esošai personai;
 • sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošu personu kriminālprocesā.

Bāriņtiesas kompetence

Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība - bāriņtiesa lemj:

 • par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
 •  par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu sasniegšanas;
 •  par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu personai, kura neaudzina bērnu, un izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu;
 •  par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
 •  par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja bērna māte mirusi, vai bērna mātes atrašānās vieta nav zināma.
 • ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu iemeslu dēļ nav iesniedzis bērna interesēs tiesai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesa bērna interesēs iesniedz šo pieteikumu tiesai Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos.

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atjaunošana - bāriņtiesa lemj:

 •  aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam;
 • par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, ja zuduši šķēršļi, kas bija par pamatu aizgādības tiesību pārtraukšanai;
 •  par prasības iesniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.

 

Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana - bāriņtiesa lemj:

 •  par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
 •  par aizbildņa atcelšanu, ja konstatēta bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība;
 •  par aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši Civillikuma un Bāriņtiesu likuma prasībām.

Audžuģimeņu jautājumos - bāriņtiesa lemj:

 •  par ģimenes, vai personas atbilstību audžuģimenes pienākumu pildīšanai;
 •  par audžuģimenes statusa piešķiršanu, vai statusa atņemšanu, ja konstatēts, ka audžuģimene nepilda pienākumus atbilstoši bērna interesēm, vai atsakās no pienākumu pildīšanas;
 •  par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā - bāriņtiesa lemj:

 • par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Adopcijas jautājumos - bāriņtiesa lemj:

 • par personas atzīšanu par adoptētāju;
 • par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
 • par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
 • par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
 • par adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Aizgādnības jautājumos bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

 • personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurau rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
 • personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ.
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • testamenta izpildīšanai.
 • Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam.

Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība - bāriņtiesa lemj:

 • par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 •  par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 •  par īpašuma iegūšanu bērnam;
 •  par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda mantu neatbilstoši bērna interesēm.

Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādībā esošās personas mantiskās interesews, Civillikumā paredzētajos gadījumos, ievērojot tiesas spriedumā noteikto, lemj:

 • par atļauju pieņemt vai atraidīt aizgādnībā esošajai personai piekritušo mantojumu;
 • par aizgādnībā esošajai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • par aizgādībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • par aizgādībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • par īpašuma iegūšanu aizgādībā esošai personai;
 • par aizgādņa atstādināšanu vai atcelšanu, ka konstatēti pārkāpumi aizgādņa rīcībā.

Bāriņtiesa ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.

Bāriņtiesa sniedz palīdzību nolēmuma par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta, izpildes procesā, ievērojot Bāriņtiesu likumā un Civilprocesa likumā noteiktās normas.

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami:

 •  saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības vai viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
 •  aizgādības tiesību atņemšanai vai atjaunošanai;
 •  paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai.

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.

Bāriņtiesas lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

 

Ilze Šteinberga, bāriņtiesas priekšsēdētāja


atjaunots: 2019-04-25
Pasākumi
Aktuāli
līdz 31.decembrim  Mazsalaca
Virtuālā izstāde "Radīts mājās"
Pasākumu arhīvs →
Fotogalerijas

Sēļu muižas dārza svētki 2021

 

Tautas muzikantu saiets

 

Zāļu vakars Sēļu muižā

 

MMMS izlaidums 2021

Noderīgi

 

Valmieras novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. LV90000043403
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604
pasts@valmierasnovads.lv

 

Piekļūstamības paziņojums


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Aptauja

Pašvaldību vēlēšanas 2021

 

Skalbes tālrunis

 

banneris-mazsalacas-celvedis-250_91459.jpg

 

Vidzemes uzņēmēju dienas 2021

 

Attīstība Valmieras novadā

 

tev_jabut_forma-01_10623.png

 

CERT_Web_256x512px_V1-01_85618.gif

 

Baneris Kvadraats-01_114319.jpg

 

NG katalogs_91638.png

 

bangakpu_24856.JPG

 

Bernu_tiesibas_14433.gif

 

banner-vertical_93537.png

 

3td_Neatrodi_biblioteka_gramatu_22833.jpg

 

250x250_24841.jpg

papsjpg_24240.jpg

 

ST peislēgumi 750x521_13237.gif

 

e-zime-01_93951.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

 

DI_250x250_115713.png

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpg(c) 2011-2021 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies