Sīkdatnes nodrošina vietnes pienācīgu darbību (vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku šeit)
rss facebook twitter flickr instagram
LV
EN
 
SĀKUMSPAŠVALDĪBA
PAKALPOJUMI
SABIEDRĪBA
IZGLĪTĪBA
KULTŪRA
TŪRISTIEM
KONTAKTI
SLUDINĀJUMI (14)
twitter facebook draugiem

bulta Izsludināta LEADER projektu konkursa 5.kārta uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem


Izsludināta LEADER projektu konkursa 5.kārta uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem

 

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 5.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2019. gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 23. maijam.

 

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Projekta konkursa 5.kārtā pieejams finansējums 682 082.81 EUR.

 

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts – 267 441.64 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana – 110 374.42 EUR.

un 5.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās (sabiedriskā labuma projekti):

3.Rīcība: Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana – 90 101.80 EUR;

4.Rīcība: Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana – 84 063.15 EUR;

5.Rīcība: Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana – 80 101.80 EUR;

6.Rīcība: Atbalsts pamatlīdzekļu iegādei institūcijām, kuru darbības mērķis personu ar garīga rakstura invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem integrācija sabiedrībā – 50 000.00 EUR.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2019. gada 23.aprīlis - 2019. gada 23.maijs

Sludinājuma kopsumma

682 082,81  EUR

Izsludināto rīcību atbalsta apmēru kopsumma. 

  1. Rīcība – 267 441,64 EUR
  2. Rīcība – 110 374,42 EUR
  3. Rīcība – 90 101,80 EUR
  4. Rīcība – 84 063,15 EUR
  5. Rīcība – 80 101,80 EUR
  6. Rīcība – 50 000,00 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

 

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

 

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

1.Mērķis. Stabila vietējā ekonomika

1.Rīcība

Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts 

Apbalsta apmērs projektam

50 000 EUR , pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādes un būvniecības projektiem; 75 000 EUR  būvniecības projektam, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas. Atbalsta intensitāte  privātā labuma projektam ir 70%, kopprojektam 80%.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.1.punktā minētās darbības

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;

Darbinieku produktivitātes kāpināšana;

Rīcības apraksts

Mērķis attīstīt topošos un esošos uzņēmumus. Tiks atbalstīta uzņēmēju prasmju un pieredzes pārnese preču un pakalpojumu dažādošanai, to kvantitātes un kvalitātes pieaugumam. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras un vides izveide un labiekārtošana, tai sk. apmācību centru un darbnīcu izveide. Atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Par sociālo uzņēmējdarbību Stratēģijas izpratnē tiek uzskatīts uzņēmējdarbības veids, kad uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem. Uzņēmums peļņu nesadala starp īpašniekiem, bet iegulda sabiedrībai sociāli nozīmīgu problēmu risināšanā vai arī uzņēmumā tiek nodarbinātas sociāli neaizsargātas sabiedrības grupas. Atbalsts iedzīvotāju rehabilitācijas, sadzīves un medicīnas pakalpojumu centru izveidei vai labiekārtošanai.

2.Rīcība

Vietējo produktu attīstīšana 

Apbalsta apmērs projektam

50 000 EUR , pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādes un būvniecības projektiem; 75 000 EUR  būvniecības projektam, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas. Atbalsta intensitāte  privātā labuma projektam ir 70%, kopprojektam 80%.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.1.punktā minētās darbības

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;

Darbinieku produktivitātes kāpināšana;

Rīcības apraksts

Atbalstīt lauksaimniecības, mežsaimniecības, dabas resursu un rūpnieciski radītu produktu pārstrādi. Veicināt vietējo produktu attīstīšanu un dažādošanu mājražošanas un amatniecības jomās: jaunu, videi un veselībai draudzīgu produktu ražošana un to aprites nodrošināšana vietējās nozīmes tirgū, valsts nozīmes un eksporta tirgos (neietver prasības uzņēmumam pēc jebkāda vides/eko sertifikāta). Izejvielu un produktu racionāla izmantošana; Produktu attīstīšana uz tradicionālo izejvielu bāzes; Attīstīt visu jomu lauksaimniecības produktu pārstrādi; Komerciālu tīklu attīstīšana ( tiešā tirdzniecība, īsās piegādes ķēdes); Izejvielu un produktu pārstrādes padziļināšana (atlieku/atkritumproduktu samazināšana), izmantojot jaunus vai netipiskus tehnoloģiskos risinājumus, veicinot dažāda profila uzņēmumu sadarbību;  Pašu saražotās produkcijas iepakošana;

  

                                                               2.Mērķis. Pievilcīga un pieejama teritorija

3.Rīcība  

Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana 

Atbalsta apmērs projektam

15 000 EUR. Atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektam ir 90 procenti.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Sekmēt dabas un kultūrvides resursu izmantošanu teritorijas attīstībai, atbalstīt projektus apkārtējās vides sakopšanas un pieejamības nodrošināšanai.

Sociālās infrastruktūras objektu, vienota dabas, kultūras un reliģiskā mantojuma objektu attīstīšana un popularizēšana, izglītošana par vietējām dabas un kultūras vērtībām un to nozīmi. Pašvaldību funkcijās noteiktajam, papildinoši vides pieejamības pasākumi. Vietējās vides vērtību pievilcības vairošana – dabas objektu sakopšana; Izglītojošu un informējošu materiālu izstrāde un uzstādīšana (norāžu zīmju, shēmu un stendu izgatavošana un uzstādīšana)Karšu un cita veida izdales materiālu izgatavošana nav attiecināma) Dabas objektu unikalitātes saglabāšana, nodrošinot atbilstošu apsaimniekošanu un pieejamību visiem sabiedrības locekļiem, Pieejamības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide; Dabas ainavu skatu laukumu ierīkošana un labiekārtošana;Veloceliņu, dabas un pastaigu taku ierīkošana un labiekārtošana

4.Rīcība  

Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana 

Apbalsta apmērs projektam

15 000 EUR. Atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektam ir 90 procenti. 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Pieprasītu ārpusskolas izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu attīstīšana. Kultūras un ārpusskolas izglītības iestāžu un to materiālā nodrošinājuma atjaunošana un uzlabošana. Ārpusskolas izglītības, sociālo un kultūras pakalpojumu daudzveidības veicināšana.Sociālo, saimniecisko un sabiedrisko pakalpojumu centru izveide un darbības nodrošināšana;Interešu izglītības un mūžizglītības programmu pieejamība viesiem interesentiem; Brīvā laika pavadīšanas nodrošinājums, tai sk. sporta un profesionālās pilnveides nometnes; Muzeju un vēsturisku ekspozīciju izveide, vēsturisku materiālu glabātuvju iekārtošana; Patriotisma audzināšanas un tautību integrāciju veicināšanas programmas; Jauniešu iniciatīvu un interešu centri.

5.Rīcība  

Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana 

Apbalsta apmērs projektam

15 000 EUR. Atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektam ir 90 procenti. 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Sniegt atbalstu brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietu izveidei vai labiekārtošanai, saistot to arī ar tūrisma nozares attīstību, tādejādi nodrošinot VRG darbības teritorijas pievilcību. Sporta, kultūras un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un veidošana; Ilgtspējīgu kultūras, aktīvās atpūtas un sporta pasākumu īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un infrastruktūras izveide, tai sk.mākslinieciskās pašdarbības, radošo kolektīvu( amatnieku, fotogrāfu, gleznotāju utt.) un sporta klubu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana; Vides, kultūras un sporta projektus , kurus realizē VRG darbības teritorijas pašvaldības , biedrības vai nodibinājumi un fiziskas personas (fiziska persona pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu). Projektus realizē ar mēŗki veidot jaunu vai uzlabot esošo vides, kultūras un sporta infrastruktūru tādejādi veicinot VRG teritorijas pievilcību. Mērķis ir labiekārtot vai no jauna veidot objektus Igaunijas pierobežā (Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novados un Valkas novada Kāŗku pagastā), kas veicinātu tūrisma un cita veida sadarbību starp kaimiņvalstīm.

 

6.Rīcība  

Atbalsts pamatlīdzekļu iegādei institūcijām, kuru darbības mērķis personu ar garīga rakstura invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem integrācija sabiedrībā 

Apbalsta apmērs projektam

50 000 EUR. Atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektam ir 90 procenti.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.2.punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcības apraksts

Veicināt iespējami pilnīgu gados jaunu cilvēku ar invaliditāti integrāciju, neatkarību un līdzdarbošanos sabiedrībā. Piedāvāt  nodarbības , kas radītu iespējas personām ar garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem iegūt dzīvei nepieciešamās iemaņas . Veicināt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, veidojot vidi, kurā būtu iespējama sadarbība, izglītošanās un personības izaugsme. Aprīkojuma un pamatlīdzekļu iegāde dažādām terapeitiskas nozīmes darbnīcām; Aprīkojuma un pamatlīdzekļu iegāde daudzveidīgu darbnīcu izveidei, lai dažādotu personu ar garīga rakstura invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem nodarbinātību un veicinātu jaunu iemaņu apgūšanu.

 

 

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības “No Salacas līdz Rūjai” mājaslapā http://www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā (adrese: Mūrmuižas iela 9, 3.stāvs, Valmiera, LV – 4201), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

 

Ineta Būda, biedrības administratīvā vadītājaatjaunots: 2019-03-27
Pasākumi
20.februārī 10:30 Mazsalaca
Tikšanās ar Mārtiņu Eņģeli
21.februārī 17:00 Mazsalaca
Koncerts "Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”
27.februārī 11:00 Mazsalaca
Senioru biedrības kopsapulce
1.martā 11:00 Mazsalaca
Zolītes turnīrs
6.martā 19:00 Ramata
Svētku vakars "Dejās un sarunās par un ap Sievietēm"
7.martā 10:00 Mazsalaca
Aivara Voiceščuka piemiņas turnīrs dambretē
8.martā 13:00 Mazsalaca
Filma "Klases salidojums 2"
14.martā 18:00 Mazsalaca
Deju kolektīva "Magone" 15 gadu jubilejas koncerts
16.martā 10:00 Mazsalaca
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu Pavasara koncerts gandrīz skolēniem
17.martā 10:00 Mazsalaca
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu pavasara koncerts mazuļiem
17.martā 15:00 Mazsalaca
Radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem.
21.martā 11:00 Mazsalaca
Mazsalacas novada Cālis 2020
21.martā 18:00 Sēļi
RAIMONDS PAULS un DINĀRA RUDĀNE koncertprogrammā “Viņa un Viņš
24.martā 15:00 Mazsalaca
Mazsalacas stāsti. Tēma "Tehnoloģiju stāsti"
27.martā 16:00 Mazsalaca
Senioru biedrības "Atbalss" jubilejas svinības
28.martā 18:00 Mazsalaca
Deju kolektīva "Skaņaiskalns" sadraudzības koncerts "Mēs tikāmies martā"
4.aprīlī 12:00 Sēļi
Putnu gaidīšanas festivāls Sēļu muižā
Aktuāli
līdz 29.februārim  Mazsalaca
Galzonu dzimtas mākslas darbu izstāde
līdz 6.aprīlim  Mazsalaca
Ralfa Ruciņa gleznu izstāde
līdz 27.aprīlim  Mazsalaca
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
Pasākumu arhīvs →
Kaimiņos
7.martā 11:00 Valmiera
Vidzemes fitnesa diena
Fotogalerijas

Noderīgi

Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Reģistrācijas Nr. 90009114167
Norēķinu konts AS "Swedbank"
Konta Nr. LV14HABA0551020371802
Tālr. 25446604
dome@mazsalaca.lv


Sīkdatnes un privātuma politika


Mazsalaca

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
Mazsalacas novada ziņas


Aptauja

 

vidzemes_zemessargi (1)_42347.gif

 

 

BIS2_40224.gif

 

bangakpu_24856.JPG

 

Bernu_tiesibas_14433.gif

 

banner-vertical_93537.png

 

3td_Neatrodi_biblioteka_gramatu_22833.jpg

 

250x250_24841.jpg

papsjpg_24240.jpg

 

ST peislēgumi 750x521_13237.gif

 

e-zime-01_93951.png

 

NVD_20180913_VaiTuEsiApdrosinats_200x200_2_21031.png

 

Baneris-lapai-2_91132.jpg

 

GDP_150x200_ar ikonām_85513.gif

 

 

knab_banneris_42153.jpg

 

muzejs_mazsalaca_90256.JPG

 

e!_pakalpojumi_uz_mana_latvija_lv_250x250_114420.gif

 

VARAM-Vidzeme-180x180px-pastasti (002)_34622.gif

 

LVLV_200_92809.JPG

 

apCeļosim_fb_180x180(1)_42930.jpg

 

vpvkac_24032.gif

 

 

NVA baneris 200X100_24022.jpg

 

 

latvija-lv-logo_png_23842.png

 

DI_250x250_115713.png

 

Baneris150x150_43113.gif

 

BANERIS 200X200_91308.jpg

 

300x250pix_13402.jpg

 

1188-transport_100447.jpg

 

1188-business_100444.jpg

 

4lietas_klekshi_102839.png

 

vugd.gov.lv

 

rsz_3vz_logotips_800_80055.jpg

 

250x250-baneris-Upes-Oga_22713.gif

 

rsz_banneris_1_84550.jpg(c) 2011-2020 Mazsalaca.lv
Visas tiesības aizsargātas

png

Realizācija Tup un Turies